Hungarian-English dictionary » kongat meaning in English

HungarianEnglish
kongat ige

clang◼◼◼ verb
[UK: klæŋ] [US: ˈklæŋ]

harangot kongat ige

knell verb
[UK: nel] [US: ˈnel]

megkongat ige

toll◼◼◼ verb
[UK: təʊl] [US: toʊl]

megkongatja a harangokat ige

set the bells ajingle verb
[UK: ˈadʒɪŋɡəl] [US: ˈædʒɪŋɡəl]

megkongatja a lélekharangot

toll the funeral bell[UK: təʊl ðə ˈfjuː.nə.rəl bel] [US: toʊl ðə ˈfjuː.nə.rəl ˈbel]

sikongat ige

crow, crowed, crowed (reg: crew) verb
[UK: krəʊ krəʊd krəʊd kruː] [US: ˈkroʊ kroʊd kroʊd ˈkruː]

sikongat örömében

crow, crowed, crowed (reg: crew)[UK: krəʊ krəʊd krəʊd kruː] [US: ˈkroʊ kroʊd kroʊd ˈkruː]

sikongatás főnév

crowing noun
[UK: ˈkrəʊɪŋ] [US: ˈkroʊɪŋ]

sikongatás (örömében)

crow[UK: krəʊ] [US: ˈkroʊ]

teljes erővel kongat

peal[UK: piːl] [US: ˈpiːl]

You can find it in:

HungarianEnglish