Hungarian-English dictionary » kiég meaning in English

HungarianEnglish
kiég

burn out◼◼◼ verb
[UK: bɜːn ˈaʊt] [US: ˈbɝːn ˈaʊt]

blew verb
[UK: bluː] [US: ˈbluː]

blow out verb
[UK: bləʊ ˈaʊt] [US: ˈbloʊ ˈaʊt]

burn itself out verb
[UK: bɜːn ɪt.ˈself ˈaʊt] [US: ˈbɝːn ət.ˈself ˈaʊt]

fuze noun
[UK: fjuːz] [US: fjuːz]

kiég(biztosíték) ige

fuse verb
[UK: fjuːz] [US: ˈfjuːz]

kiég (biztosíték) (átv) ige

blow (blew, blown)◼◼◼ verb
[UK: bləʊ bluː bləʊn] [US: ˈbloʊ ˈbluː ˈbloʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

kiéget

burn◼◼◼ verb
[UK: bɜːn] [US: ˈbɝːn]

cauterize◼◼◻ verb
[UK: ˈkɔː.tə.raɪz] [US: ˈkɔːr.tə.raɪz]

sear◼◻◻ verb
[UK: sɪə(r)] [US: ˈsɪr]

blight verb
[UK: blaɪt] [US: ˈblaɪt]

burn out verb
[UK: bɜːn ˈaʊt] [US: ˈbɝːn ˈaʊt]

sear up verb
[UK: sɪə(r) ʌp] [US: ˈsɪr ʌp]

sere adjective
[UK: sɪə(r)] [US: ˈsɪr]

kiégetett melléknév

scorched adjective
[UK: skɔːtʃt] [US: ˈskɔːrtʃt]

kiégetett gipsz (Gypsum calcinatum)

roasted gypsum[UK: ˈrəʊ.stɪd ˈdʒɪp.səm] [US: ˈroʊ.stɪd ˈdʒɪp.səm]

kiégetett kovand

sulphur waste[UK: ˈsʌl.fə(r) weɪst] [US: ˈsʌl.fər ˈweɪst]

kiégetett mázatlan porcelán

bisque[UK: ˈbɪsk] [US: ˈbɪsk]

kiégeti a szőnyeget

burn a hole in the carpet[UK: bɜːn ə həʊl ɪn ðə ˈkɑː.pɪt] [US: ˈbɝːn ə hoʊl ɪn ðə ˈkɑːr.pət]

kiégett melléknév

burnt-out◼◼◼ adjective
[UK: bɜːnt ˈaʊt] [US: ˈbɝːnt ˈaʊt]

blighted adjective
[UK: ˈblaɪ.tɪd] [US: ˈblaɪ.təd]

gutted by fire adjective
[UK: ˈɡʌ.tɪd baɪ ˈfaɪə(r)] [US: ˈɡʌ.təd baɪ ˈfaɪər]

kiégett elem

dead cell[UK: ded sel] [US: ˈded ˈsel]

kiégett izzó

spent bulb[UK: spent bʌlb] [US: ˈspent ˈbəlb]

kiégett rész

burn[UK: bɜːn] [US: ˈbɝːn]

kiégett tekercs

burnt-out coil[UK: bɜːnt ˈaʊt kɔɪl] [US: ˈbɝːnt ˈaʊt ˌkɔɪl]

kiégett terület főnév

searing noun
[UK: ˈsɪər.ɪŋ] [US: ˈsɪr.ɪŋ]

kiégett villanykörte

spent bulb[UK: spent bʌlb] [US: ˈspent ˈbəlb]

kiégett vulkán

dead volcano[UK: ded vɒlˈk.eɪ.nəʊ] [US: ˈded valˈkeɪno.ʊ]

kiégetés főnév

baking◼◼◼ noun
[UK: ˈbeɪkɪŋ] [US: ˈbeɪkɪŋ]

firing◼◼◼ noun
[UK: ˈfaɪər.ɪŋ] [US: ˈfaɪr.ɪŋ]

burn noun
[UK: bɜːn] [US: ˈbɝːn]

burning out noun

burnout noun
[UK: ˈbɜː.ˌnɑːwt] [US: ˈbɝː.ˌnɑːwt]

cautery noun
[UK: ˈkɔː.tə.rɪ] [US: ˈkɔː.tə.riː]

curing noun
[UK: ˈkjʊər.ɪŋ] [US: ˈkjʊr.ɪŋ]

ustulation noun
[UK: ˈʌstʃʊlˈeɪʃən] [US: ˈʌstʃʊlˈeɪʃən]

kiégetés (cauterisatio) főnév

cauterization noun
[UK: ˌkɔː.tə.raɪ.ˈseɪ.ʃən] [US: ˌkɔː.tə.raɪ.ˈseɪ.ʃən]

kiégető melléknév

parching adjective
[UK: ˈpɑːtʃ.ɪŋ] [US: ˈpɑːrtʃ.ɪŋ]

kiégető kemence főnév

kiln noun
[UK: kɪln] [US: ˈkɪln]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies