Hungarian-English dictionary »

kertelés meaning in English

HungarianEnglish
kertelés főnév

prevarication [prevarications]◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩]

shuffle [shuffles]◼◼◼ noun
[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

tergiversation◼◼◼ noun
[UK: ˌtɜː.dʒɪ.və.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌtɝː.dʒɪ.və.ˈseɪʃ.n̩]

ambages◼◼◼ noun
[UK: æm.ˈbeɪ.dʒiːz] [US: æm.ˈbeɪ.dʒiːz]

circumlocution [circumlocutions] noun
[UK: ˌsɜːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌsɝːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩]

kertelés (átv) főnév

equivocation [equivocations]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˌkwɪ.vəˈk.eɪʃ.n̩] [US: ɪ.kwɪ.vəˈk.eɪʃ.n̩]

hedging noun
[UK: ˈhedʒ.ɪŋ] [US: ˈhedʒ.ɪŋ]

kertelés nélkül

not to put too fine a point on it◼◼◼[UK: nɒt tuː ˈpʊt tuː faɪn ə pɔɪnt ɒn ɪt] [US: ˈnɑːt ˈtuː ˈpʊt ˈtuː ˈfaɪn ə ˈpɔɪnt ɑːn ˈɪt]

kertelés nélkül elmondom, hogy állnak az ügyek

I'll tell you fair and square how matters stand[UK: aɪl tel juː feə(r) ənd skweə(r) ˈhaʊ ˈmæ.təz stænd] [US: ˈaɪl ˈtel ˈjuː ˈfer ænd ˈskwer ˈhaʊ ˈmæ.tərz ˈstænd]

kertelés nélkül közölt nyers igazság

cold Turkey[UK: kəʊld ˈtɜːk.i] [US: koʊld ˈtɝːk.i]

kertelés nélkül megmond (vmit) ige

make no bones about something verb
[UK: ˈmeɪk nəʊ bəʊnz ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈnoʊ ˈboʊnz ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

kertelés nélkül megmond vknek (vmit) ige

tell somebody something straight from the shoulder verb
[UK: tel ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ streɪt frəm ðə ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈtel ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ ˈstreɪt frəm ðə ˈʃoʊl.də(r)]

You can find it in:

HungarianEnglish