Hungarian-English dictionary » köszöntő meaning in English

HungarianEnglish
köszöntő

gratulatory adjective
[UK: ɡrˈatʃʊlˈeɪtəri] [US: ɡrˈætʃʊlətˌoːri]

salutational adjective
[UK: sˌaluːtˈeɪʃənəl] [US: sˌæluːtˈeɪʃənəl]

salutatory noun
[UK: sə.ˈljuː.tə.tə.rɪ] [US: sə.ˈljuː.tə.tə.riː]

welcomer noun
[UK: ˈwɛlkəmə ] [US: ˈwɛlkəmər ]

köszöntő tsz főnév

good wishes noun

a pohárköszöntők jegyzéke

toast-list[UK: təʊst lɪst] [US: toʊst ˈlɪst]

beköszöntő melléknév

inaugural adjective
[UK: ɪ.ˈnɔː.ɡjʊ.rəl] [US: ˌɪ.ˈnɒ.ɡə.rəl]

csínyt vagy cukrot (Halloween gyerekköszöntő)

trick or treat[UK: trɪk ɔː(r) triːt] [US: ˈtrɪk ɔːr ˈtriːt]

felköszöntő főnév

toast◼◼◼ noun
[UK: təʊst] [US: toʊst]

korán beköszöntő tavasz

forward spring[UK: ˈfɔː.wəd sprɪŋ] [US: ˈfɔːr.wərd ˈsprɪŋ]

későn beköszöntő tavasz

backward spring[UK: ˈbæk.wəd sprɪŋ] [US: ˈbæk.wərd ˈsprɪŋ]

meg nem ivott pohárköszöntő melléknév

undrunk adjective
[UK: ˌʌnˈdrʌŋk ] [US: ʌnˈdrʌŋk ]

pohárköszöntő főnév

toast◼◼◼ noun
[UK: təʊst] [US: toʊst]

after-dinner speech noun
[UK: ˈɑːf.tə(r) ˈdɪ.nə(r) spiːtʃ] [US: ˈæf.tər ˈdɪ.nər ˈspiːtʃ]

dinner-speech noun
[UK: ˈdɪ.nə(r) spiːtʃ] [US: ˈdɪ.nər ˈspiːtʃ]

pohárköszöntők bejelentője

toastmaster (symposiarch)[UK: ˈtəʊst.mɑː.stə(r)] [US: ˈtoʊst.mɑː.stə(r)]

pohárköszöntőt mond

propose a toast◼◼◼[UK: prə.ˈpəʊz ə təʊst] [US: prəˈpoʊz ə toʊst]

give a toast[UK: ɡɪv ə təʊst] [US: ˈɡɪv ə toʊst]

pledge[UK: pledʒ] [US: ˈpledʒ]

pohárköszöntőt mond vk egészségére

toast somebody[UK: təʊst ˈsʌm.bə.di] [US: toʊst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

állva elmondott pohárköszöntő

standing toast[UK: ˈstænd.ɪŋ təʊst] [US: ˈstænd.ɪŋ toʊst]

You can find it in:

HungarianEnglish