Hungarian-English dictionary »

kíméletlen meaning in English

HungarianEnglish
kíméletlen melléknév

harsh [harsher, harshest]◼◼◼ adjective
[UK: hɑːʃ] [US: ˈhɑːrʃ]

regardless◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈɡɑːd.ləs] [US: rə.ˈɡɑːrd.ləs]

roughshod◼◻◻ adjective
[UK: ˈrʌf.ʃɒd] [US: ˈrʌf.ˈʃɑːd]

play hardball◼◻◻ adjective
[UK: ˈpleɪ ˈhɑːd.ˌbɒl] [US: ˈpleɪ ˈhɑːrd.ˌbɒl]

grim [grimmer, grimmest] adjective
[UK: ɡrɪm] [US: ˈɡrɪm]

indelicate adjective
[UK: ɪn.ˈde.lɪkət] [US: ˌɪn.ˈde.lɪkət]

machiavellian adjective
[UK: ˌmæk.ɪə.ˈve.lɪən] [US: ˌmɑːk.iə.ˈve.liən]

predatory adjective
[UK: ˈpre.dət.r̩i] [US: ˈpre.də.ˌtɔː.ri]

regardless of adjective

uncharitable adjective
[UK: ˌʌn.ˈtʃæ.rɪ.təb.l̩] [US: ˌʌn.ˈtʃæ.rɪ.təb.l̩]

hell-bent adjective
[UK: hel bent] [US: ˈhel ˈbent]

impiteous adjective
[UK: ɪmpˈaɪtiəs] [US: ɪmpˈaɪɾiəs]

uncompassionate adjective
[UK: ˌʌnkəmˈpæʃənɪt ] [US: ʌnkəmˈpæʃənət ]

undelicate adjective
[UK: ˌʌnˈdɛlɪkɪt ] [US: ʌnˈdɛləkət ]

unmindful adjective
[UK: ʌn.ˈmaɪnd.fəl] [US: ʌn.ˈmaɪnd.fəl]

kíméletlen bánásmód

raw deal◼◼◼[UK: rɔː diːl] [US: ˈrɑː ˈdiːl]

a raw deal◼◼◻ noun
[UK: ə rɔː diːl] [US: ə ˈrɑː ˈdiːl]

kíméletlen sors főnév

hard fate noun
[UK: hɑːd feɪt] [US: ˈhɑːrd ˈfeɪt]

kíméletlen tollú újságíró főnév

hatchetman [hatchetmen] irregular noun
[UK: hˈatʃetmən hˈatʃɪtmˌen] [US: hˈætʃetmən hˈætʃɪtmˌen]

kíméletlen őszinteséggel US

with ruthless candor[UK: wɪð ˈruːθ.lɪs ˈkæn.də(r)] [US: wɪθ ˈruːθ.ləs ˈkæn.dər]

kíméletlenség főnév

harshness◼◼◼ noun
[UK: ˈhɑː.ʃnəs] [US: ˈhɑːr.ʃnəs]

inconsideration noun
[UK: ɪnkənsˌɪdərˈeɪʃən] [US: ɪnkənsˌɪdɚrˈeɪʃən]

indelicacy [indelicacies] noun
[UK: ɪn.ˈde.lɪk.ə.si] [US: ɪn.ˈde.lɪk.ə.si]

regardlessness noun
[UK: rɪˈgɑːdlɪsnəs ] [US: rəˈgɑrdləsnəs ]

unkindness [unkindnesses] noun
[UK: ˌʌnˈk.aɪnd] [US: ˌʌnˈk.aɪnd]

kíméletlenül

thoroughly◼◼◼ adverb
[UK: ˈθruː.lɪ] [US: ˈθruː.liː]

hell-bent adjective
[UK: hel bent] [US: ˈhel ˈbent]

predatorily adverb
[UK: ˈprɛdətərɪli ] [US: ˈprɛdəˌtɔrɪli ]

routhlessly

kíméletlenül hajszol (lovat)

bucket[UK: ˈbʌkɪt] [US: ˈbʌkət]

kíméletlenül jár el vkvel

make a score[UK: ˈmeɪk ə skɔː(r)] [US: ˈmeɪk ə ˈskɔːr]

hírt kíméletlenül közöl

announce news bluntly[UK: ə.ˈnaʊns njuːz ˈblʌnt.li] [US: ə.ˈnaʊns ˈnuːz ˈblʌnt.li]

You can find it in:

HungarianEnglish