Hungarian-English dictionary » jd etw kam meaning in English

HungarianEnglish
Zabhegyező (JD Salinger)

The Catcher in the Rye (JD Salinger)[UK: ðə ˈkæ.tʃə(r) ɪn ðə raɪ] [US: ðə ˈkæ.tʃər ɪn ðə ˈraɪ]

kam-szui nyelv főnév

Kam-Sui noun
[UK: ˈkæm suei] [US: ˈkæm ˈsuːi]

kam-thai nyelv főnév

Kadai noun
[UK: kˈadaɪ] [US: kˈædaɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish