Hungarian-English dictionary » ist nur mau meaning in English

HungarianEnglish
-ista

-ist

Maucherit (ásv) főnév

Maucherite noun
[UK: mˈɔːtʃərˌaɪt] [US: mˈɔːtʃɚrˌaɪt]

Német Játék Út (300 km Nuremberg-Waltershausen)

German toy Road[UK: ˈdʒɜː.mən tɔɪ rəʊd] [US: ˈdʒɝː.mən ˌtɔɪ roʊd]

You can find it in:

HungarianEnglish