Hungarian-English dictionary » ich weiß bescheid meaning in English

HungarianEnglish
Farai-patkány (Herpestes ichneumon)

Egyptian mongoose[UK: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɒŋ.ɡuːs] [US: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɑːŋ.ɡuːs]

közönséges ihneumon (Herpestes ichneumon)

Egyptian mongoose[UK: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɒŋ.ɡuːs] [US: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɑːŋ.ɡuːs]

egyiptomi mongúz (Herpestes ichneumon)

Egyptian mongoose[UK: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɒŋ.ɡuːs] [US: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɑːŋ.ɡuːs]

közönséges ihneumon (Herpestes ichneumon) főnév

ichneumon noun
[UK: ɪk.ˈnjuː.mən] [US: ɪk.ˈnjuː.mən]

egyiptomi mongúz (Herpestes ichneumon) főnév

ichneumon noun
[UK: ɪk.ˈnjuː.mən] [US: ɪk.ˈnjuː.mən]

Farai-patkány (Herpestes ichneumon) főnév

ichneumon noun
[UK: ɪk.ˈnjuː.mən] [US: ɪk.ˈnjuː.mən]

You can find it in:

HungarianEnglish