Hungarian-English dictionary »

ich hasse dich meaning in English

Similar results:
Hungarian: ici, ish
HungarianEnglish
dichogám melléknév

dichogamous adjective
[UK: dɪtʃˈɒɡəməs] [US: dɪtʃˈɑːɡəməs]

egyiptomi mongúz (Herpestes ichneumon) főnév

Egyptian mongoose [Egyptian mongooses]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɒŋ.ɡuːs] [US: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɑːŋ.ɡuːs]

Farai-patkány (Herpestes ichneumon) főnév

Egyptian mongoose [Egyptian mongooses] noun
[UK: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɒŋ.ɡuːs] [US: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɑːŋ.ɡuːs]

közönséges ihneumon (Herpestes ichneumon) főnév

Egyptian mongoose [Egyptian mongooses] noun
[UK: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɒŋ.ɡuːs] [US: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɑːŋ.ɡuːs]

ichneumon [ichneumons] noun
[UK: ɪk.ˈnjuː.mən] [US: ɪk.ˈnjuː.mən]

egyiptomi mongúz (Herpestes ichneumon) főnév

ichneumon [ichneumons] noun
[UK: ɪk.ˈnjuː.mən] [US: ɪk.ˈnjuː.mən]

Farai-patkány (Herpestes ichneumon) főnév

ichneumon [ichneumons] noun
[UK: ɪk.ˈnjuː.mən] [US: ɪk.ˈnjuː.mən]

You can find it in:

HungarianEnglish