Hungarian-English dictionary » hercegnő meaning in English

HungarianEnglish
hercegnő főnév

princess◼◼◼ noun
[UK: prɪn.ˈses] [US: ˈprɪn.ses]

duchess◼◼◻ noun
[UK: ˈdʌ.tʃɪs] [US: ˈdʌ.tʃəs]

begum noun
[UK: ˈbeɪ.ɡəm] [US: ˈbeɪ.ɡəm]

dukess noun
[UK: djˈuːkes] [US: dˈuːkes]

hercegnő főnév

archduchess◼◼◼ noun
[UK: ˌɑːtʃdˈʌtʃes] [US: ˌɑːrtʃdˈʌtʃes]

grand duchess noun
[UK: ɡrænd ˈdʌ.tʃɪs] [US: ˈɡrænd ˈdʌ.tʃəs]

hindu hercegnő főnév

ranee noun
[UK: ˈrɑː.niː] [US: ˈræ.ˈniː]

indiai hercegnő főnév

maharanee noun
[UK: ˌmɑː.hə.ˈrɑː.niː] [US: ˌmɑːr.hə.ˈrɑːr.niː]

királyi hercegnő

crown-princess[UK: kraʊn prɪn.ˈses] [US: ˈkraʊn ˈprɪn.ses]

kormányhercegnő főnév

crown-princess noun
[UK: kraʊn prɪn.ˈses] [US: ˈkraʊn ˈprɪn.ses]

koronahercegnő főnév

crown princess◼◼◼ noun
[UK: kraʊn prɪn.ˈses] [US: ˈkraʊn ˈprɪn.ses]

nagyhercegnő főnév

grand duchess◼◼◼ noun
[UK: ɡrænd ˈdʌ.tʃɪs] [US: ˈɡrænd ˈdʌ.tʃəs]

You can find it in:

HungarianEnglish