Hungarian-English dictionary »

hatással meaning in English

HungarianEnglish
hatással van

react [reacted, reacted, reacting, reacts]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈækt] [US: ri.ˈækt]

press [pressed, pressed, pressing, presses]◼◼◼ irregular verb
[UK: pres] [US: ˈpres]

actuate [actuated, actuated, actuating, actuates] verb
[UK: ˈæk.tʃueɪt] [US: ˈæk.tʃə.ˌwet]

impress[UK: ɪm.ˈpres] [US: ˌɪm.ˈpres]

operate [operated, operated, operating, operates] verb
[UK: ˈɒ.pə.reɪt] [US: ˈɑː.pə.ˌret]

(ki)hatással van (vmre) ige

affect [affected, affected, affecting, affects] verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

hatással van (vkre, (vmre)) ige

prepossess [prepossessed, prepossessed, prepossessing, prepossesses] verb
[UK: ˌpriː.pə.ˈzes] [US: ˌpriː.pə.ˈzes]

hatással van (vmre)

act upon◼◼◼[UK: ækt ə.ˈpɒn] [US: ˈækt ə.ˈpɑːn]

act on◼◼◻ verb
[UK: ækt ɒn] [US: ˈækt ɑːn]

have an effect on something[UK: həv ən ɪ.ˈfekt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈæn ɪ.ˈfekt ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

work upon[UK: ˈwɜːk ə.ˈpɒn] [US: ˈwɝːk ə.ˈpɑːn]

hatással van rá ige

prepossess [prepossessed, prepossessed, prepossessing, prepossesses] verb
[UK: ˌpriː.pə.ˈzes] [US: ˌpriː.pə.ˈzes]

hatással van valamire ige

bear on verb

hatással van valamire, valakire ige

concern [concerned, concerned, concerning, concerns] verb
[UK: kən.ˈsɜːn] [US: kən.ˈsɝːn]

hatással van vkre

bear on somebody[UK: beə(r) ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈber ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tell with somebody[UK: tel wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtel wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

a zene hatással van rá

he responds to music[UK: hiː rɪ.ˈspɒndz tuː ˈmjuː.zɪk] [US: ˈhiː rə.ˈspɑːndz ˈtuː ˈmjuː.zɪk]

csomó helyén kihagyott folthatással főnév

tie-dyeing noun
[UK: taɪ daɪ.ɪŋ] [US: ˈtaɪ ˈdaɪ.ɪŋ]

hőbehatással ige

thermoform [thermoformed, thermoformed, thermoforming, thermoforms] verb
[UK: θˈɜːməfˌɔːm] [US: θˈɜːməfˌɔːrm]

kellő hatással van vkre

impress somebody[UK: ɪm.ˈpres ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪm.ˈpres ˈsʌm.ˌbɑː.di]

keményítés hőhatással melléknév

thermosetting adjective
[UK: ˈθɜː.məʊ.set.ɪŋ] [US: ˈθɜːmo.ʊ.set.ɪŋ]

kihatással van vmre ige

bear upon verb

kölcsönhatással van ige

retroact verb
[UK: rˌetrəʊˈakt] [US: rˌetroʊˈækt]

nagy hatással van rá (vmi)

be impressed by something[UK: bi ɪm.ˈprest baɪ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˌɪm.ˈprest baɪ ˈsʌm.θɪŋ]

nagy hatással van vkre

impress somebody[UK: ɪm.ˈpres ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪm.ˈpres ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nincs hatással

be lost upon[UK: bi lɒst ə.ˈpɒn] [US: bi ˈlɒst ə.ˈpɑːn]

nincs hatással vkre

be lost upon somebody[UK: bi lɒst ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈlɒst ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nincs rá hatással

not turn a hair[UK: nɒt tɜːn ə heə(r)] [US: ˈnɑːt ˈtɝːn ə ˈher]

semmi hatással sincs vkre

cut no ice with somebody[UK: kʌt nəʊ aɪs wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkət ˈnoʊ ˈaɪs wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

HungarianEnglish