Hungarian-English dictionary »

gondoskodik (vmről) meaning in English

HungarianEnglish
gondoskodik (vm)ről ige

make provision for something verb
[UK: ˈmeɪk prə.ˈvɪʒ.n̩ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk prə.ˈvɪʒ.n̩ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

gondoskodik (vmről) ige

provide [provided, provided, providing, provides]◼◼◼ verb
[UK: prə.ˈvaɪd] [US: prə.ˈvaɪd]

provide for◼◻◻ verb
[UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r)] [US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr]

take care of something verb
[UK: teɪk keə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈker əv ˈsʌm.θɪŋ]

attend to something verb
[UK: ə.ˈtend tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈtend ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

provide for something verb
[UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

see to something verb
[UK: ˈsiː tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsiː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

vki gondoskodik (vm)ről

somebody make provion for something[UK: ˈsʌm.bə.di ˈmeɪk] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈmeɪk]

You can find it in:

HungarianEnglish