Hungarian-English dictionary »

geld meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
geld [gelded, gelded, gelding, gelds] verb
[UK: ɡeld]
[US: ɡeld]

herél◼◼◼ ige

kasztrál◼◼◻ ige

kiherél◼◼◻ ige

geld sows verb
[UK: ɡeld saʊz]
[US: ɡeld ˈsoz]

miskárol ige

gelde [UK: ɡˈeldə]
[US: ɡˈeldə]

pénz (rég)◼◼◼ főnév

adó (rég) főnév melléknévi igenév

gelding [geldings] noun
[UK: ˈɡeld.ɪŋ]
[US: ˈɡeld.ɪŋ]

eunuch◼◼◼ főnév

herélt ló◼◼◻ főnév

kiherélt ló főnév

gelding knife noun
[UK: ˈɡeld.ɪŋ naɪf]
[US: ˈɡeld.ɪŋ ˈnaɪf]

herélőkés főnév

miskárolókés főnév

Danegeld noun
[UK: dˈeɪnɡeld]
[US: dˈeɪnɡeld]

dán pénz (korona) főnév

sowgelder noun

miskároló főnév

You can find it in:

HungarianEnglish