Hungarian-English dictionary »

freien lauf lassen meaning in English

Similar results:
Hungarian: fejen, freon, fermion, flekken, freebie
HungarianEnglish
Lassen Volcanic Nemzeti Park főnév

Lassen Volcanic National Park noun
[UK: ˈlæ.sən vɒlˈk.æ.nɪk ˈnæ.ʃnəl pɑːk] [US: ˈlæ.sən valˈkæ.nɪk ˈnæ.ʃə.nəl ˈpɑːrk]

You can find it in:

HungarianEnglish