Hungarian-English dictionary » formálissá meaning in English

HungarianEnglish
formálissá tesz ige

formalize◼◼◼ verb
[UK: ˈfɔːm.ə.laɪz] [US: ˈfɔːrm.ə.laɪz]

formálissá tétel főnév

formalization noun
[UK: ˌfɔːm.l̩.aɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˈfɔːrm.l̩.ə.ˈzeɪʃ.n̩]

You can find it in:

HungarianEnglish