Hungarian-English dictionary » formálás meaning in English

HungarianEnglish
formálás főnév

shaping◼◼◼ noun
[UK: ˈʃeɪp.ɪŋ] [US: ˈʃeɪp.ɪŋ]

forming◼◼◻ noun
[UK: ˈfɔːm.ɪŋ] [US: ˈfɔːrm.ɪŋ]

framing◼◻◻ noun
[UK: ˈfreɪm.ɪŋ] [US: ˈfreɪm.ɪŋ]

modelling◼◻◻ noun
[UK: ˈmɒ.dəl.ɪŋ] [US: ˈmɒ.dəl.ɪŋ]

formatting noun
[UK: ˈfɔːmætɪŋ ] [US: ˈfɔrˌmætɪŋ ]

jellemformálás főnév

character training noun
[UK: ˈkæ.rək.tə(r) ˈtreɪn.ɪŋ] [US: ˈke.rɪk.tər ˈtreɪn.ɪŋ]

kiformálás főnév

elaboration noun
[UK: ɪ.ˌlæ.bə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌlæ.bə.ˈreɪʃ.n̩]

képtranszformálás főnév

rectification noun
[UK: ˌrek.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌrek.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

rectifying noun
[UK: ˈrek.tɪ.faɪ.ɪŋ] [US: ˈrek.tə.ˌfaɪ.ɪŋ]

megformálás főnév

shaping◼◼◼ noun
[UK: ˈʃeɪp.ɪŋ] [US: ˈʃeɪp.ɪŋ]

megreformálás főnév

reformation◼◼◼ noun
[UK: ˌre.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌre.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

reformálás főnév

reforming◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈfɔːm.ɪŋ] [US: rə.ˈfɔːrm.ɪŋ]

rönkkiformálás főnév

conversion of timber noun
[UK: kən.ˈvɜːʃ.n̩ əv ˈtɪm.bə(r)] [US: kən.ˈvɝː.ʒən əv ˈtɪm.bər]

transzformálás főnév

transformation◼◼◼ noun
[UK: ˌtræn.sfə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌtræn.sfər.ˈmeɪʃ.n̩]

átformálás főnév

remodeling noun
[UK: rə.ˈmɑː.dəl.ɪŋ] [US: rə.ˈmɑː.dəl.ɪŋ]

remodification noun
[UK: ˌriːˌmɒdɪfɪˈkeɪʃən ] [US: ˌriˌmɑdəfəˈkeɪʃən ]

You can find it in:

HungarianEnglish