Hungarian-English dictionary »

flug meaning in English

HungarianEnglish
flúg ige

psycho◼◼◼ verb
[UK: ˈsaɪk.əʊ] [US: ˈsaɪko.ʊ]

whacko◼◼◻ verb
[UK: ˈwæk.əʊ] [US: ˈwæko.ʊ]

bag [bagged, bagged, bagging, bags]◼◻◻ verb
[UK: bæɡ] [US: ˈbæɡ]

flúgos

nut [nuts]◼◼◼ noun
[UK: nʌt] [US: ˈnət]

nutter◼◼◻ noun
[UK: ˈnə.tə(r)] [US: ˈnə.tər]

rummy◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌ.mi] [US: ˈrʌ.mi]

be nuts adjective
[UK: bi nʌts] [US: bi ˈnəts]

flúgos alak

flake[UK: fleɪk] [US: ˈfleɪk]

flúgos ember főnév

wacko (nutter, whacko) noun
[UK: ˈwæk.əʊ] [US: ˈwæko.ʊ]

beflúgol ige

crack up verb
[UK: kræk ʌp] [US: ˈkræk ʌp]

flip [flipped, flipped, flipping, flips] verb
[UK: flɪp] [US: ˈflɪp]

go blonkers verb
[UK: ɡəʊ] [US: ˈɡoʊ]

go nuts verb
[UK: ɡəʊ nʌts] [US: ˈɡoʊ ˈnəts]

vén flúgos főnév

coot [coots]◼◼◼ noun
[UK: kuːt] [US: ˈkuːt]

You can find it in:

HungarianEnglish