Hungarian-English dictionary » fick meaning in English

HungarianEnglish
fickándozás főnév

caper◼◼◼ noun
[UK: ˈkeɪ.pə(r)] [US: ˈkeɪ.pər]

cavorting noun
[UK: kə.ˈvɔːt.ɪŋ] [US: kə.ˈvɔːrt.ɪŋ]

flounce noun
[UK: flaʊns] [US: ˈflaʊns]

skip noun
[UK: skɪp] [US: ˈskɪp]

fickándozik ige

cavort◼◼◼ verb
[UK: kə.ˈvɔːt] [US: kə.ˈvɔːrt]

flounce verb
[UK: flaʊns] [US: ˈflaʊns]

kick up one's heels verb
[UK: ˈkɪk ʌp wʌnz hiːlz] [US: ˈkɪk ʌp wʌnz ˈhiːlz]

skip verb
[UK: skɪp] [US: ˈskɪp]

skip about verb
[UK: skɪp ə.ˈbaʊt] [US: ˈskɪp ə.ˈbaʊt]

fickó főnév

fellow◼◼◼ noun
[UK: ˈfe.ləʊ] [US: ˈfelo.ʊ]

guy◼◼◼ noun
[UK: ɡaɪ] [US: ˈɡaɪ]

chap◼◼◻ noun
[UK: tʃæp] [US: ˈtʃæp]

bloke◼◻◻ noun
[UK: bləʊk] [US: bloʊk]

dog◼◻◻ noun
[UK: dɒɡ] [US: ˈdɔːɡ]

fella◼◻◻ noun
[UK: ˈfe.lə] [US: ˈfe.lə]

feller◼◻◻ noun
[UK: ˈfe.lə(r)] [US: ˈfe.lər]

bawcock noun
[UK: bˈɔːkɒk] [US: bˈɔːkɑːk]

boyo noun
[UK: bˈɔɪəʊ] [US: bˈɔɪoʊ]

bozo noun
[UK: ˈboˌzəʊ] [US: ˈboˌzoʊ]

card noun
[UK: kɑːd] [US: ˈkɑːrd]

chappie noun
[UK: ˈtʃæ.pi] [US: ˈtʃæ.pi]

chappy noun
[UK: ˈtʃæ.pɪ] [US: ˈtʃæ.piː]

coon noun
[UK: kuːn] [US: ˈkuːn]

cove noun
[UK: kəʊv] [US: koʊv]

cuss (chap, fellow, feller, fella, lad, gent, blighter, cuss, bloke) noun
[UK: kʌs] [US: ˈkəs]

egg noun
[UK: eɡ] [US: ˈeɡ]

fucker noun
[UK: ˈfʌkə(r)] [US: ˈfʌkər]

gill noun
[UK: ɡɪl] [US: ˈɡɪl]

johnny noun
[UK: ˈdʒɒ.ni] [US: ˈdʒɑː.ni]

kipper noun
[UK: ˈkɪ.pə(r)] [US: ˈkɪ.pər]

sirrah noun
[UK: ˈsɪ.rə] [US: ˈsɪ.rə]

varlet noun
[UK: ˈvɑː.lɪt] [US: ˈvɑːr.lɪt]

varmint noun
[UK: ˈvɑː.ˌmɪnt] [US: ˈvɑːr.ˌmɪnt]

walla noun
[UK: ˈwɒ.lə] [US: ˈwɒ.lə]

wallah noun
[UK: ˈwɒ.lə] [US: ˈwɒ.lə]

fickó (mint megszólítás) főnév
Aust

sonno noun
[UK: sˈɒnəʊ] [US: sˈɑːnoʊ]

fickós melléknév

rooty adjective
[UK: ˈruː.tɪ] [US: ˈruː.tiː]

a lehető legderekabb fickó

he is the best fellow going[UK: hiː ɪz ðə best ˈfe.ləʊ ˈɡəʊɪŋ] [US: ˈhiː ˈɪz ðə ˈbest ˈfelo.ʊ ˈɡoʊɪŋ]

agyafúrt fickó

artful dodger[UK: ˈɑːt.fl̩ ˈdɒ.dʒə(r)] [US: ˈɑːrt.fl̩ ˈdɑː.dʒər]

coon noun
[UK: kuːn] [US: ˈkuːn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies