Hungarian-English dictionary »

felelősségre meaning in English

HungarianEnglish
felelősségre nem vonható (vmért) melléknév

unamenable adjective
[UK: ˈʌ.nə.ˈmiː.nəbl] [US: ˈʌ.nə.ˈmiː.nəbl]

felelősségre von

impeach [impeached, impeached, impeaching, impeaches]◼◼◼ verb
[UK: ɪm.ˈpiːtʃ] [US: ˌɪm.ˈpiːtʃ]

challenge◼◼◻[UK: ˈtʃæ.ləndʒ] [US: ˈtʃæ.ləndʒ]

bring to book[UK: brɪŋ tuː bʊk] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː ˈbʊk]

call to account[UK: kɔːl tuː əˈk.aʊnt] [US: ˈkɒl ˈtuː əˈk.aʊnt]

call to book[UK: kɔːl tuː bʊk] [US: ˈkɒl ˈtuː ˈbʊk]

take to task[UK: teɪk tuː tɑːsk] [US: ˈteɪk ˈtuː ˈtæsk]

felelősségre von (vkit)

call (sg) to terms◼◼◼[UK: kɔːl] [US: ˈkɒl]

felelősségre von vkt

call somebody to account[UK: kɔːl ˈsʌm.bə.di tuː əˈk.aʊnt] [US: ˈkɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː əˈk.aʊnt]

hold somebody responsible[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di rɪ.ˈspɒn.səb.l̩] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ri.ˈspɑːn.səb.l̩]

felelősségre von vkt (vmiért)

call somebody to account for doing something[UK: kɔːl ˈsʌm.bə.di tuː əˈk.aʊnt fɔː(r) ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː əˈk.aʊnt ˈfɔːr ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

call somebody to account for something[UK: kɔːl ˈsʌm.bə.di tuː əˈk.aʊnt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː əˈk.aʊnt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

felelősségre vonható melléknév

accountable adjective
[UK: əˈk.aʊn.təb.l̩] [US: əˈk.aʊn.təb.l̩]

amenable adjective
[UK: ə.ˈmiː.nəb.l̩] [US: ə.ˈme.nəb.l̩]

answerable adjective
[UK: ˈɑːn.sə.rəb.l̩] [US: ˈæn.sə.rəb.l̩]

justiciable adjective
[UK: dʒʌs.ˈtɪ.ʃɪəbl] [US: dʒə.ˈstɪ.ʃiːə.bəl]

felelősségre vonhatóság főnév

accountability [accountabilities] noun
[UK: əˌk.aʊn.tə.ˈbɪ.lə.ti] [US: əˈk.aʊn.tə.ˌbɪ.lə.ti]

answerability noun
[UK: ˌɑːnsərəˈbɪlɪti ] [US: ˌænsərəˈbɪlɪti ]

imputability noun
[UK: ɪmˌpjuːtəˈbɪlɪti ] [US: ɪmˌpjutəˈbɪlɪti ]

felelősségre vonás főnév

impeachment◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈpiːt.ʃmənt] [US: ˌɪm.ˈpiːt.ʃmənt]

challenge [challenges] noun
[UK: ˈtʃæ.ləndʒ] [US: ˈtʃæ.ləndʒ]

közjogi felelősségre vonás főnév

impeachment◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈpiːt.ʃmənt] [US: ˌɪm.ˈpiːt.ʃmənt]

törvényesen felelősségre vonható

amenable to law[UK: ə.ˈmiː.nəb.l̩ tuː lɔː] [US: ə.ˈme.nəb.l̩ ˈtuː ˈlɑː]

You can find it in:

HungarianEnglish