Hungarian-English dictionary » fakul meaning in English

HungarianEnglish
fakul ige

dull◼◼◼ verb
[UK: dʌl] [US: ˈdəl]

pale◼◼◻ verb
[UK: peɪl] [US: ˈpeɪl]

give (gave, given) verb
[UK: ɡɪv ɡeɪv ɡɪv.n̩] [US: ˈɡɪv ˈɡeɪv ˈɡɪv.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

lose colour verb
[UK: luːz ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈluːz ˈkʌ.lər]

fakul ige
GB

discolour verb
[UK: dɪs.ˈkʌl.ə(r)] [US: dɪs.ˈkʌl.ər]

fakul (szín) ige

fade◼◼◼ verb
[UK: feɪd] [US: ˈfeɪd]

fakulás főnév

fading◼◼◼ noun
[UK: ˈfeɪd.ɪŋ] [US: ˈfeɪd.ɪŋ]

fade noun
[UK: feɪd] [US: ˈfeɪd]

fakulás főnév
US

decolourization noun
[UK: dɪkˌʌləraɪzˈeɪʃən] [US: dᵻkˌʌlɚrᵻzˈeɪʃən]

fakuló szín

loose colour[UK: luːs ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈluːs ˈkʌ.lər]

fakultáció

elective course[UK: ɪ.ˈlek.tɪv kɔːs] [US: ə.ˈlek.tɪv ˈkɔːrs]

fakultás főnév

faculty◼◼◼ noun
[UK: ˈfækl.ti] [US: ˈfæk.əl.ti]

school◼◼◼ noun
[UK: skuːl] [US: ˈskuːl]

law-faculty noun
[UK: lɔː ˈfækl.ti] [US: ˈlɑː ˈfæk.əl.ti]

fakultatív melléknév

optional◼◼◼ adjective
[UK: ˈɒp.ʃnəl] [US: ˈɑːp.ʃə.nəl]

facultative◼◼◻ adjective
[UK: ˈfæk.əl.ˌte.tɪv] [US: ˈfæk.əl.ˌte.tɪv]

elective adjective
[UK: ɪ.ˈlek.tɪv] [US: ə.ˈlek.tɪv]

fakultatív tárgy

elective course[UK: ɪ.ˈlek.tɪv kɔːs] [US: ə.ˈlek.tɪv ˈkɔːrs]

elective subject[UK: ɪ.ˈlek.tɪv sʌb.ˈdʒekt] [US: ə.ˈlek.tɪv sʌb.ˈdʒekt]

optional course[UK: ˈɒp.ʃnəl kɔːs] [US: ˈɑːp.ʃə.nəl ˈkɔːrs]

optional subject[UK: ˈɒp.ʃnəl sʌb.ˈdʒekt] [US: ˈɑːp.ʃə.nəl sʌb.ˈdʒekt]

voluntary[UK: ˈvɒ.lən.tri] [US: ˈvɑː.lən.te.ri]

fakultatívan határozószó

at discretion adverb

egyetemi fakultás

faculty noun
[UK: ˈfækl.ti] [US: ˈfæk.əl.ti]

school[UK: skuːl] [US: ˈskuːl]

el nem fakult melléknév

unfaded adjective
[UK: ˌʌnˈfeɪdɪd ] [US: ʌnˈfeɪdəd ]

elfakul ige

fade◼◼◼ verb
[UK: feɪd] [US: ˈfeɪd]

dislimm verb
[UK: dɪslˈɪm] [US: dɪslˈɪm]

dull verb
[UK: dʌl] [US: ˈdəl]

elfakul ige
GB

discolour verb
[UK: dɪs.ˈkʌl.ə(r)] [US: dɪs.ˈkʌl.ər]

elfakult melléknév

faded◼◼◼ adjective
[UK: ˈfeɪ.dɪd] [US: ˈfeɪ.dəd]

hidegtől való fakulás

chill[UK: tʃɪl] [US: ˈtʃɪl]

kifakul ige

pale◼◼◼ verb
[UK: peɪl] [US: ˈpeɪl]

come out verb
[UK: kʌm ˈaʊt] [US: ˈkəm ˈaʊt]

kifakulás főnév

fading noun
[UK: ˈfeɪd.ɪŋ] [US: ˈfeɪd.ɪŋ]

kifakulás főnév
GB

discolourment noun
[UK: dɪskˈʌləmənt] [US: dɪskˈʌlɚmənt]

kifakult melléknév

faded◼◼◼ adjective
[UK: ˈfeɪ.dɪd] [US: ˈfeɪ.dəd]

discoloured◼◼◻ adjective
[UK: dɪs.ˈkʌ.ləd] [US: dɪs.ˈk.ʌ.ləd]

rusty◼◻◻ adjective
[UK: ˈrʌ.sti] [US: ˈrʌ.sti]

kifakult melléknév
GB

off-colour adjective
[UK: ɒf ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈɒf ˈkʌ.lər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies