Hungarian-English dictionary »

elsőrendű fontosságú meaning in English

HungarianEnglish
elsőrendű fontosságú

of overriding importance◼◼◼[UK: əv ˌəʊv.ə.ˈraɪd.ɪŋ ɪm.ˈpɔːtns] [US: əv ˌoʊv.ə.ˈraɪd.ɪŋ ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

of especial importance[UK: əv ɪ.ˈspeʃ.l̩ ɪm.ˈpɔːtns] [US: əv ɪ.ˈspeʃ.l̩ ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

of prime importance[UK: əv praɪm ɪm.ˈpɔːtns] [US: əv ˈpraɪm ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

of prime necessity[UK: əv praɪm nɪ.ˈse.sɪ.ti] [US: əv ˈpraɪm nə.ˈse.sə.ti]

elsőrendű fontosságú katonai útvonal főnév

life-line [life-lines] noun
[UK: laɪf laɪn] [US: ˈlaɪf ˈlaɪn]

elsőrendű fontosságú árucikk

basic commodity[UK: ˈbeɪ.sɪk kə.ˈmɒ.dɪ.ti] [US: ˈbeɪ.sɪk kə.ˈmɑː.də.ti]

primary commodity[UK: ˈpraɪ.mə.ri kə.ˈmɒ.dɪ.ti] [US: ˈpraɪ.ˌme.ri kə.ˈmɑː.də.ti]

elsőrendű fontosságú útvonal főnév

lifeline [lifelines] noun

You can find it in:

HungarianEnglish