Hungarian-English dictionary »

elismer meaning in English

HungarianEnglish
elismer ige

admit [admitted, admitted, admitting, admits]◼◼◼ verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

acknowledge [acknowledged, acknowledged, acknowledging, acknowledges]◼◼◻ verb
[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ]

recognize [recognized, recognized, recognizing, recognizes]◼◼◻ verb
[UK: ˈrek.əɡ.naɪz] [US: ˈrek.əg.ˌnaɪz]

grant [granted, granted, granting, grants]◼◼◻ verb
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

concede [conceded, conceded, conceding, concedes]◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈsiːd] [US: kən.ˈsiːd]

confess [confessed, confessed, confessing, confesses]◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈfes] [US: kən.ˈfes]

recognise [recognised, recognised, recognising, recognises]◼◼◻ verb

allow [allowed, allowed, allowing, allows]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈlaʊ] [US: ə.ˈlaʊ]

own [owned, owned, owning, owns]◼◻◻ verb
[UK: əʊn] [US: ˈoʊn]

approve of◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpruːv əv] [US: ə.ˈpruːv əv]

have [had, had, having, has]◼◻◻ irregular verb
[UK: həv həd həd] [US: həv həd həd]

affirm [affirmed, affirmed, affirming, affirms]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈfɜːm] [US: ə.ˈfɝːm]

avow [avowed, avowed, avowing, avows]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈvaʊ] [US: ə.ˈvaʊ]

elismer (vmit) ige

cede [ceded, ceded, ceding, cedes]◼◼◼ verb
[UK: siːd] [US: ˈsiːd]

elismer (vmt) ige

agnize verb
[UK: ˈaɡnaɪz] [US: ˈæɡnaɪz]

elismerem, hogy erősebb vagy nálam

I'll give you best[UK: aɪl ɡɪv juː best] [US: ˈaɪl ˈɡɪv ˈjuː ˈbest]

elismerem, hogy igazad van

you are right I allow[UK: juː ə(r) raɪt ˈaɪ ə.ˈlaʊ] [US: ˈjuː ˈɑːr ˈraɪt ˈaɪ ə.ˈlaʊ]

elismerem, te vagy jobb

I'll give you best[UK: aɪl ɡɪv juː best] [US: ˈaɪl ˈɡɪv ˈjuː ˈbest]

elismerés főnév

credit [credits]◼◼◼ noun
[UK: ˈkre.dɪt] [US: ˈkre.dət]

recognition [recognitions]◼◼◼ noun
[UK: ˌrek.əɡ.ˈnɪʃ.n̩] [US: ˌrek.əg.ˈnɪʃ.n̩]

appreciation [appreciations]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

accolade [accolades]◼◼◻ noun
[UK: ˈæk.ə.leɪd] [US: ˈæk.ə.ˌled]

tribute [tributes]◼◼◻ noun
[UK: ˈtrɪ.bjuːt] [US: ˈtrɪ.bjuːt]

admission [admissions]◼◼◻ noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

acclaim◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈkleɪm] [US: ə.ˈkleɪm]

acknowledgment [acknowledgments]◼◼◻ noun
[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ.mənt] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ.mənt]

acknowledgement [acknowledgements]◼◼◻ noun
[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ.mənt] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ.mənt]

regard◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

honorable mention◼◻◻ noun
[UK: ˈɑː.nə.rə.bəl ˈmen.ʃn̩] [US: ˈɑː.nə.rə.bəl ˈmen.ʃn̩]

approbation◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.prə.ˈbeɪʃ.n̩] [US: ˌæ.prə.ˈbeɪʃ.n̩]

elismerés főnév
GB

honourable mention◼◻◻ noun
[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈmen.ʃn̩] [US: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈmen.ʃn̩]

elismerés főnév

agnition noun
[UK: aɡnˈɪʃən] [US: æɡnˈɪʃən]

avowal [avowals] noun
[UK: ə.ˈvaʊəl] [US: ə.ˈvaʊəl]

probate [probates] noun
[UK: ˈprəʊ.beɪt] [US: proʊ.ˌbeɪt]

trade-last noun
[UK: treɪd lɑːst] [US: ˈtreɪd ˈlæst]

elismerés hiánya főnév

inappreciation noun
[UK: ɪnəprˌiːʃɪˈeɪʃən] [US: ɪnəprˌiːʃɪˈeɪʃən]

elismerés jele

sign of recognition[UK: saɪn əv ˌrek.əɡ.ˈnɪʃ.n̩] [US: ˈsaɪn əv ˌrek.əg.ˈnɪʃ.n̩]

elismerés megtagadása főnév

irrecognition noun
[UK: ɪrˌekəɡnˈɪʃən] [US: ɪrˌekəɡnˈɪʃən]

elismerésben nem részesült melléknév

unrewarded adjective
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈwɔː.dɪd] [US: ˌʌn.rɪ.ˈwɔːr.dɪd]

elismerésre

meritorius[UK: mˌerɪtˈɔːrɪəs] [US: mˌerɪtˈoːrɪəs]

12

You can find it in:

HungarianEnglish