Hungarian-English dictionary » egyik tárgyról hirtelen másikra tér meaning in English

HungarianEnglish
egyik tárgyról hirtelen másikra tér

skip from one subject to another[UK: skɪp frəm wʌn sʌb.ˈdʒekt tuː ə.ˈnʌð.ə(r)] [US: ˈskɪp frəm wʌn sʌb.ˈdʒekt ˈtuː ə.ˈnʌð.r̩]

skip from subject to subject[UK: skɪp frəm sʌb.ˈdʒekt tuː sʌb.ˈdʒekt] [US: ˈskɪp frəm sʌb.ˈdʒekt ˈtuː sʌb.ˈdʒekt]

You can find it in:

HungarianEnglish