Hungarian-English dictionary » egyedülálló meaning in English

HungarianEnglish
egyedülálló

single◼◼◼ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩]

unique◼◼◼ adjective
[UK: juː.ˈniːk] [US: juː.ˈniːk]

lone◼◼◻ adjective
[UK: ləʊn] [US: ˈloʊn]

singular◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər]

alone◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈləʊn] [US: əˈloʊn]

lonely◼◻◻ adjective
[UK: ˈləʊn.li] [US: ˈloʊn.li]

stand alone◼◻◻ adjective
[UK: stænd ə.ˈləʊn] [US: ˈstænd əˈloʊn]

boss adjective
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

exclusiveness adjective
[UK: ɪk.ˈskluː.sɪv] [US: ɪk.ˈskluː.sɪv]

in a class by itself adjective
[UK: ɪn ə klɑːs baɪ ɪt.ˈself] [US: ɪn ə ˈklæs baɪ ət.ˈself]

lonesome adjective
[UK: ˈləʊn.səm] [US: ˈloʊn.səm]

matchless adjective
[UK: ˈmæt.ʃləs] [US: ˈmæt.ʃləs]

monotype noun
[UK: ˈmɒ.nə.taɪp] [US: ˈmɑː.nə.ˌtaɪp]

odd adjective
[UK: ɒd] [US: ˈɑːd]

solonic adjective
[UK: səlˈɒnɪk] [US: səlˈɑːnɪk]

unequaled adjective
[UK: ə.ˈniː.ˌkwəld] [US: ə.ˈniː.ˌkwəld]

unequalled adjective
[UK: ˌʌn.ˈiː.kwəld] [US: ˌʌn.ˈiː.kwəld]

unexampled adjective
[UK: ˌʌ.nɪɡ.ˈzɑːm.pl̩d] [US: ˌʌ.nɪg.ˈzɑːm.pl̩d]

uniqueness adjective
[UK: juː.ˈniːk.nəs] [US: juː.ˈniːk.nəs]

uniquity adjective
[UK: juːnˈɪkwɪti] [US: juːnˈɪkwɪɾi]

unmatched adjective
[UK: ʌn.ˈmætʃt] [US: ʌn.ˈmætʃt]

unrivalled adjective
[UK: ʌn.ˈraɪ.vəld] [US: ʌn.ˈraɪ.vəld]

egyedülálló, utánozhatatlan

one of a kind[UK: wʌn əv ə kaɪnd] [US: wʌn əv ə ˈkaɪnd]

egyedülálló anyuka

single mother[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈmʌð.ə(r)] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈmʌð.r̩]

egyedülálló apuka

single parent[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈpeə.rənt] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈpe.rənt]

egyedülálló bucka

mound[UK: maʊnd] [US: ˈmaʊnd]

egyedülálló dombocska

mound[UK: maʊnd] [US: ˈmaʊnd]

egyedülálló eset

isolated instance[UK: ˈaɪ.sə.leɪ.tɪd ˈɪn.stəns] [US: ˈaɪ.sə.ˌle.təd ˈɪn.stəns]

singular occurrence[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r) əˈk.ʌ.rəns] [US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər əˈk.ɜː.rəns]

egyedülálló fiatal nő

bachelor girl[UK: ˈbæ.tʃə.lə(r) ɡɜːl] [US: ˈbæ.tʃə.lər ˈɡɝːl]

egyedülálló halom

mound[UK: maʊnd] [US: ˈmaʊnd]

egyedülálló módon határozószó

matchlessly adverb
[UK: ˈmæʧlɪsli ] [US: ˈmæʧləsli ]

uniquely adverb
[UK: juː.ˈniː.kli] [US: juː.ˈniː.kli]

egyedülálló

single woman, single women[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈwʊ.mən ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈwɪ.mɪn] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈwʊ.mən ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈwɪ.mən]

egyedülálló pont

singular point[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r) pɔɪnt] [US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər ˈpɔɪnt]

egyedülálló program címzése

absolute mode address[UK: ˈæb.sə.luːt məʊd ə.ˈdres] [US: ˈæb.sə.ˌluːt moʊd ˈæ.ˌdres]

Egyedülálló Sugaras Hemolízis Test

SRHT (Single Radial Hemolysis Test, SRH)[UK: ˌesˌɑːrˌeɪtʃtˈiː sˈɪŋɡəl rˈeɪdɪəl hiːmˈɒləsˌɪs tˈest] [US: ˌesˌɑːrrˌeɪtʃtˈiː sˈɪŋɡəl rˈeɪdɪəl hiːmˈɑːləsˌɪs tˈest]

egyedülálló személyiség főnév

unique noun
[UK: juː.ˈniːk] [US: juː.ˈniːk]

Egyedülálló vagy?

Are you single?[UK: ə(r) juː ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈɑːr ˈjuː ˈsɪŋ.ɡl̩]

egyedülállóan határozószó

singularly◼◼◼ adverb
[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə.li] [US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər.li]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies