Hungarian-English dictionary »

donc meaning in English

HungarianEnglish
a következő érkező vonat a 2-es vágányra a 1635-kor doncasterből jövő

the next train to arrive at platform 2 is the 1635 to doncaster[UK: ðə nekst treɪn tuː ə.ˈraɪv ət ˈplæt.fɔːm ɪz ðə tuː ˈdɒŋk.æ.stə(r)] [US: ðə ˈnekst ˈtreɪn ˈtuː ə.ˈraɪv ət ˈplæt.ˌfɔːrm ˈɪz ðə ˈtuː ˈdɒŋk.æ.stər]

gyalogküldönc főnév

foot messenger noun

gyors küldönc

express[UK: ɪk.ˈspres] [US: ɪk.ˈspres]

gyorsküldönc főnév

poster [posters] noun
[UK: ˈpəʊ.stə(r)] [US: ˈpoʊ.stə(r)]

postilion [postilions] noun
[UK: pɒ.ˈstɪ.lɪən] [US: pɒ.ˈstɪ.lɪən]

postillion noun
[UK: pɒ.ˈstɪ.lɪən] [US: pɒ.ˈstɪ.lɪən]

küldönc főnév

messenger [messengers]◼◼◼ noun
[UK: ˈme.sɪn.dʒə(r)] [US: ˈme.sən.dʒər]

courier [couriers]◼◼◼ noun
[UK: ˈkʊ.rɪə(r)] [US: ˈkɜː.riər]

orderly [orderlies]◼◼◻ noun
[UK: ˈɔː.də.li] [US: ˈɔːr.dər.li]

runner [runners]◼◼◻ noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

küldönc főnév
India

peon [peons]◼◼◻ noun
[UK: ˈpiːən] [US: ˈpiːən]

küldönc főnév

carrier [carriers] noun
[UK: ˈkæ.rɪə(r)] [US: ˈkæ.riər]

delegate [delegates] noun
[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt] [US: ˈde.lə.ˌɡet]

bell-boy◼◼◼ noun
[UK: bel ˌbɔɪ] [US: ˈbel ˌbɔɪ]

bellhop◼◼◼ noun
[UK: bel hɒp] [US: ˈbel ˈhɑːp]

clog [clogs] noun
[UK: klɒɡ] [US: ˈklɑːɡ]

commissionaire◼◼◼ noun
[UK: kə.ˌmɪ.ʃə.ˈneə(r)] [US: kə.ˌmɪ.ʃə.ˈneər]

copyboy noun
[UK: kˈɒpɪbˌɔɪ] [US: kˈɑːpɪbˌɔɪ]

dispatch-runner noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ ˈrʌ.nə(r)] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈrʌ.nər]

errand-boy◼◼◼ noun
[UK: ˈe.rənd ˌbɔɪ] [US: ˈe.rənd ˌbɔɪ]

linkboy noun
[UK: ˈlɪŋk.bɔɪ] [US: ˈlɪŋk.bɔɪ]

mercury [mercuries] noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri] [US: ˈmɝː.kjə.ri]

office-boy◼◼◼ noun
[UK: ˈɒf.ɪs ˌbɔɪ] [US: ˈɑːf.əs ˌbɔɪ]

post-boy noun
[UK: pəʊst ˌbɔɪ] [US: poʊst ˌbɔɪ]

küldönc vkinél

run for somebody[UK: rʌn fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈrən ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

küldönccel küld levelet

send a letter by hand[UK: send ə ˈle.tə(r) baɪ hænd] [US: ˈsend ə ˈle.tər baɪ ˈhænd]

küldönciroda főnév

courier service noun

express agency noun
[UK: ɪk.ˈspres ˈeɪ.dʒən.si] [US: ɪk.ˈspres ˈeɪ.dʒən.si]

külön küldönc

express messenger[UK: ɪk.ˈspres ˈme.sɪn.dʒə(r)] [US: ɪk.ˈspres ˈme.sən.dʒər]

külön küldönc útján

by express messenger[UK: baɪ ɪk.ˈspres ˈme.sɪn.dʒə(r)] [US: baɪ ɪk.ˈspres ˈme.sən.dʒər]

lovas küldönc

express messenger[UK: ɪk.ˈspres ˈme.sɪn.dʒə(r)] [US: ɪk.ˈspres ˈme.sən.dʒər]

mounted orderly[UK: ˈmaʊn.tɪd ˈɔː.də.li] [US: ˈmaʊn.təd ˈɔːr.dər.li]

motoros küldönc

express messenger[UK: ɪk.ˈspres ˈme.sɪn.dʒə(r)] [US: ɪk.ˈspres ˈme.sən.dʒər]

nem menesztett (küldönc) melléknév

undispatched adjective
[UK: ˌʌndɪsˈpæʧt ] [US: ʌndɪˈspæʧt ]

szállodai küldönc

buttons[UK: ˈbʌt.n̩z] [US: ˈbʌt.n̩z]

tiszti küldönc

orderly[UK: ˈɔː.də.li] [US: ˈɔːr.dər.li]

You can find it in:

HungarianEnglish