Hungarian-English dictionary »

dicséret meaning in English

HungarianEnglish
dicséret

praise◼◼◼ noun
[UK: preɪz] [US: ˈpreɪz]

compliment [compliments]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒm.plɪ.ment] [US: ˈkɑːm.plə.ment]

commendation [commendations]◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒ.men.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌkɑː.mən.ˈdeɪʃ.n̩]

praising◼◻◻ noun
[UK: ˈpreɪz.ɪŋ] [US: ˈpreɪz.ɪŋ]

honorable mention◼◻◻ noun
[UK: ˈɑː.nə.rə.bəl ˈmen.ʃn̩] [US: ˈɑː.nə.rə.bəl ˈmen.ʃn̩]

applause◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈplɔːz] [US: ə.ˈplɒz]

laud [lauded, lauded, lauding, lauds]◼◻◻ verb
[UK: lɔːd] [US: ˈlɒd]

certificate of merit noun
[UK: sə.ˈtɪ.fɪk.eɪt əv ˈme.rɪt] [US: sər.ˈtɪ.fɪkət əv ˈme.rət]

diploma of merit noun
[UK: dɪ.ˈpləʊ.mə əv ˈme.rɪt] [US: dɪˈplo.ʊ.mə əv ˈme.rət]

laudation noun
[UK: lɔː.ˈdeɪ.ʃən] [US: lɔː.ˈdeɪ.ʃən]

lauds◼◼◼ noun
[UK: lɔːdz] [US: ˈlɒdz]

mouth-filing noun
[UK: maʊθ ˈfaɪl.ɪŋ] [US: ˈmaʊθ ˈfaɪl.ɪŋ]

praiseless noun
[UK: ˈpreɪzləs ] [US: ˈpreɪzləs ]

trade-last noun
[UK: treɪd lɑːst] [US: ˈtreɪd ˈlæst]

dicséret főnév
GB

honourable mention noun
[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈmen.ʃn̩] [US: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈmen.ʃn̩]

dicséret (egyházi) főnév

eulogy [eulogies]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈjuː.lə.dʒi ˈjuː.lə.dʒɪz] [US: ˈjuː.lə.dʒi ˈjuː.lə.dʒiz]

panegyric [panegyrics]◼◼◻ noun
[UK: ˌpæ.nɪ.ˈdʒɪ.rɪk] [US: ˌpæn.ˈdʒaɪ.rɪk]

dicséretes melléknév

commendable◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈmen.dəb.l̩] [US: kə.ˈmen.dəb.l̩]

laudable◼◼◻ adjective
[UK: ˈlɔː.dəb.l̩] [US: ˈlɒ.dəb.l̩]

praiseworthy◼◻◻ adjective
[UK: ˈpreɪz.wɜː.ði] [US: ˈpreɪˌz.wər.ði]

meritorious◼◻◻ adjective
[UK: ˌme.rɪ.ˈtɔː.rɪəs] [US: ˌme.rə.ˈtɔː.riəs]

dicséretes melléknév
GB

honourable◼◻◻ adjective
[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩] [US: ˈɒ.nə.rəb.l̩]

dicséretes melléknév

estimable adjective
[UK: ˈe.stɪ.məb.l̩] [US: ˈe.stə.məb.l̩]

meritable adjective
[UK: ˈmɛrɪtəbl ] [US: ˈmɛrətəbl ]

praisable adjective
[UK: ˈpreɪzəbl ] [US: ˈpreɪzəbl ]

dicséretes eredmény

feather in one's cap[UK: ˈfe.ðə(r) ɪn wʌnz kæp] [US: ˈfe.ðər ɪn wʌnz ˈkæp]

dicséretes módon határozószó

commendably adverb
[UK: kə.ˈmen.də.bli] [US: kə.ˈmen.də.bli]

dicséretesen határozószó

commendably◼◼◼ adverb
[UK: kə.ˈmen.də.bli] [US: kə.ˈmen.də.bli]

dicséretesség főnév

commendableness noun
[UK: kəˈmɛndəblnəs ] [US: kəˈmɛndəbəlnəs ]

dicséretet magára vesz (átv)

take a eulogy to oneself[UK: teɪk ə ˈjuː.lə.dʒi tuː wʌn.ˈself] [US: ˈteɪk ə ˈjuː.lə.dʒi ˈtuː wʌn.ˈself]

dicséretet érdemel (vmiért)

be commended for something[UK: bi kə.ˈmen.dɪd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi kə.ˈmen.dəd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

dicséretet érdemlő melléknév

deserving◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈzɜːv.ɪŋ] [US: də.ˈzɝːv.ɪŋ]

dicséretre US

honor◼◼◼[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

dicséretre

creditably[UK: ˈkre.dɪ.tə.bli] [US: ˈkre.də.tə.bli]

dicséretre méltatlan melléknév

praiseless adjective
[UK: ˈpreɪzləs ] [US: ˈpreɪzləs ]

dicséretre méltó melléknév

laudable◼◼◼ adjective
[UK: ˈlɔː.dəb.l̩] [US: ˈlɒ.dəb.l̩]

praiseworthy◼◼◻ adjective
[UK: ˈpreɪz.wɜː.ði] [US: ˈpreɪˌz.wər.ði]

dicséretre méltó melléknév
GB

honourable◼◼◻ adjective
[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩] [US: ˈɒ.nə.rəb.l̩]

dicséretre méltó

creditable adjective
[UK: ˈkre.dɪ.təb.l̩] [US: ˈkre.də.təb.l̩]

meritorius[UK: mˌerɪtˈɔːrɪəs] [US: mˌerɪtˈoːrɪəs]

12

You can find it in:

HungarianEnglish