Hungarian-English dictionary » det bästa meaning in English

Similar results:
Hungarian: de, dec, dem
HungarianEnglish
detektor főnév

detector◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈtek.tə(r)] [US: də.ˈtek.tər]

cymoscope noun
[UK: ˈsaɪ.mə.skəʊp] [US: ˈsaɪ.mə.skəʊp]

hullámfogó detektor

wave-detector[UK: weɪv dɪ.ˈtek.tə(r)] [US: ˈweɪv də.ˈtek.tər]

demodulátor detektor (rádióé)

hot wire barretter[UK: hɒt ˈwaɪə(r)] [US: hɑːt ˈwaɪər]

You can find it in:

HungarianEnglish