Hungarian-English dictionary »

csen meaning in English

HungarianEnglish
csen ige

pilfer [pilfered, pilfered, pilfering, pilfers]◼◼◼ verb
[UK: ˈpɪl.fə(r)] [US: ˈpɪl.fər]

pinch [pinched, pinched, pinching, pinches]◼◼◼ verb
[UK: pɪntʃ] [US: ˈpɪntʃ]

filch [filched, filched, filching, filches]◼◼◻ verb
[UK: fɪltʃ] [US: ˈfɪltʃ]

snoop [snooped, snooped, snooping, snoops]◼◻◻ verb
[UK: snuːp] [US: ˈsnuːp]

csencsel ige

swap [swapped, swapped, swapping, swaps]◼◼◼ verb
[UK: swɒp] [US: ˈswɑːp]

swap something for something verb
[UK: swɒp ˈsʌm.θɪŋ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈswɑːp ˈsʌm.θɪŋ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

wheel-deal verb

csend főnév

quiet◼◼◼ noun
[UK: ˈkwaɪət] [US: ˈkwaɪət]

silence [silences]◼◼◼ noun
[UK: ˈsaɪ.ləns] [US: ˈsaɪ.ləns]

still [stills]◼◼◻ noun
[UK: stɪl] [US: ˈstɪl]

hush [hushes]◼◼◻ noun
[UK: hʌʃ] [US: ˈhəʃ]

calm◼◼◻ noun
[UK: kɑːm] [US: ˈkɑːm]

stillness◼◻◻ noun
[UK: ˈstɪl.nəs] [US: ˈstɪl.nəs]

quietness◼◻◻ noun
[UK: ˈkwaɪət.nəs] [US: ˈkwaɪət.nəs]

quietude noun
[UK: ˈkwaɪɪ.tjuːd] [US: ˈkwaɪɪ.tjuːd]

csend főnév
skót

wheesht noun
[UK: wˈiːʃt] [US: wˈiːʃt]

csend főnév

calmness noun
[UK: ˈkɑːm.nəs] [US: ˈkɑːm.nəs]

mumchance noun
[UK: mˈʌmtʃans] [US: mˈʌmtʃæns]

quiescence noun
[UK: kwaɪ.ˈesns] [US: kwaɪ.ˈesns]

whist noun
[UK: wɪst] [US: wɪst]

csend főnév
India

dakhma noun
[UK: dˈakhmə] [US: dˈækhmə]

csend állt be

silence ensued[UK: ˈsaɪ.ləns ɪn.ˈsjuːd] [US: ˈsaɪ.ləns en.ˈsuːd]

csend borul a tájra

silence broods over the scene[UK: ˈsaɪ.ləns bruːdz ˈəʊv.ə(r) ðə siːn] [US: ˈsaɪ.ləns bruːdz ˈoʊv.r̩ ðə ˈsiːn]

csend és nyugalom

peace and quiet◼◼◼[UK: piːs ənd ˈkwaɪət] [US: ˈpiːs ænd ˈkwaɪət]

csend hiánya főnév

unquietness noun
[UK: ʌnˈkwaɪətnəs ] [US: ʌnˈkwaɪətnəs ]

Csend legyen!

Hold your tongue![UK: həʊld jɔː(r) tʌŋ] [US: hoʊld ˈjɔːr ˈtəŋ]

Silence![UK: ˈsaɪ.ləns] [US: ˈsaɪ.ləns]

Csend!

Chut![UK: tʃt] [US: ʃʌt]

Hist![UK: sʌõt] [US: hɪst]

Mum's the word![UK: mʌmz ðə wɜːd! ] [US: mʌmz ðə wɜrd! ]

Silence![UK: ˈsaɪ.ləns] [US: ˈsaɪ.ləns]

csendben

silently◼◼◼ adverb
[UK: ˈsaɪ.lənt.li] [US: ˈsaɪ.lənt.li]

stilly[UK: ˈstɪ.li] [US: ˈstɪ.li]

csendben elmegy

steal away[UK: stiːl ə.ˈweɪ] [US: ˈstiːl ə.ˈweɪ]

csendben marad

keep quiet◼◼◼[UK: kiːp ˈkwaɪət] [US: ˈkiːp ˈkwaɪət]

keep still◼◻◻[UK: kiːp stɪl] [US: ˈkiːp ˈstɪl]

hold one's tongue[UK: həʊld wʌnz tʌŋ] [US: hoʊld wʌnz ˈtəŋ]

hold one's peace[UK: həʊld wʌnz piːs] [US: hoʊld wʌnz ˈpiːs]

maintain one's silence[UK: meɪn.ˈteɪn wʌnz ˈsaɪ.ləns] [US: men.ˈteɪn wʌnz ˈsaɪ.ləns]

whist verb
[UK: wɪst] [US: wɪst]

12

You can find it in:

HungarianEnglish