Hungarian-English dictionary » contributor meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
contributor [UK: kən.ˈtrɪ.bjuː.tə(r)]
[US: kən.ˈtrɪ.bjə.tər]

hozzájáruló◼◼◼ melléknév

közreműködő◼◻◻ főnév

munkatárs◼◻◻ főnév

külső munkatárs főnév

contributory [UK: kən.ˈtrɪ.bjʊ.tə.ri]
[US: kən.ˈtrɪ.bjə.ˌtɔː.ri]

hozzájáruló◼◼◼ melléknév

közreműködő◼◼◼ melléknév

adózó◼◼◻ főnév

contributory negligence [UK: kən.ˈtrɪ.bjʊ.tə.ri ˈne.ɡlɪ.dʒəns]
[US: kən.ˈtrɪ.bjə.ˌtɔː.ri ˈne.ɡlə.dʒəns]

vétkes gondatlanság

non-contributory [UK: nɒn kən.ˈtrɪ.bjʊ.tə.ri]
[US: ˈnɑːn kən.ˈtrɪ.bjə.ˌtɔː.ri]

befizetés nélkül nyugdíjat adó (nyugdíjalap)

hozzájárulás nélküli

You can find it in:

HungarianEnglish