Hungarian-English dictionary »

ceremoni meaning in English

HungarianEnglish
ceremónia főnév

ceremony [ceremonies]◼◼◼ noun
[UK: ˈse.rɪ.mə.ni] [US: ˈse.rəˌmo.ʊ.ni]

ceremonial [ceremonials]◼◻◻ noun
[UK: ˌse.rɪ.ˈməʊ.nɪəl] [US: ˌse.rəˈmo.ʊ.niəl]

rite [rites]◼◻◻ noun
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]

formality [formalities] noun
[UK: fɔː.ˈmæl.ət.i] [US: fɔːr.ˈmæl.ət.i]

ceremóniamester főnév

master of ceremonies (M.C.)◼◼◼ noun

ceremóniásan hajlong (vk előtt)

salaam[UK: sə.ˈlɑːm] [US: sə.ˈlɑːm]

kezdési ceremónia

initiation ceremonies[UK: ɪ.ˌnɪ.ʃɪ.ˈeɪʃ.n̩ ˈse.rɪ.mə.nɪz] [US: ˌɪ.ˌnɪ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩ ˈse.rəˌmo.ʊ.niz]

nem ceremóniás melléknév

unceremonious adjective
[UK: ˌʌn.ˌse.rɪ.ˈməʊ.nɪəs] [US: ˌʌn.ˌse.rəˈmo.ʊ.niəs]

nevetséges ceremónia főnév

mummery noun
[UK: ˈmʌ.mə.ri] [US: ˈmʌ.mə.ri]

térdszalagrend ceremóniamestere

black rod[UK: blæk rɒd] [US: ˈblæk ˈrɑːd]

You can find it in:

HungarianEnglish