Hungarian-English dictionary »

bolhát meaning in English

HungarianEnglish
bolhát tesz vk fülébe (átv)

put ideas into somebody's head[UK: ˈpʊt aɪ.ˈdɪəz ˈɪn.tə ˈsəm.ˌbɑː.di hed] [US: ˈpʊt aɪ.ˈdiːəz ˌɪn.ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhed]

bolhát tesz vknek a fülébe (átv)

put a flea in somebody's ear[UK: ˈpʊt ə fliː ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ɪə(r)] [US: ˈpʊt ə ˈfliː ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪr]

bolhát ültet vknek a fülébe (átv)

put a flea in somebody's ear[UK: ˈpʊt ə fliː ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ɪə(r)] [US: ˈpʊt ə ˈfliː ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪr]

You can find it in:

HungarianEnglish