Hungarian-English dictionary »

bleibt bissen im halse stecken meaning in English

Similar results:
Hungarian: beint, baleset, beleejt, belefut, beleköt
HungarianEnglish
ím indulatszó

Behold! interjection
[UK: bɪ.ˈhəʊld] [US: bɪˈhoʊld]

a nyúlszívűből ím hős lett (átv)

the worm has turned[UK: ðə wɜːm hæz tɜːnd] [US: ðə ˈwɝːm ˈhæz ˈtɝːnd]

You can find it in:

HungarianEnglish