Hungarian-English dictionary » behűtött meaning in English

HungarianEnglish
behűtött ital

cool drink[UK: kuːl drɪŋk] [US: ˈkuːl ˈdrɪŋk]

jégbehűtött gyümölcslé főnév

frappe noun
[UK: frˈap] [US: frˈæp]

jégbehűtött ital

cool drink[UK: kuːl drɪŋk] [US: ˈkuːl ˈdrɪŋk]

jégbehűtött víz

ice water[UK: aɪs ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈaɪs ˈwɒ.tər]

You can find it in:

HungarianEnglish