Hungarian-English dictionary »

beadja a kulcsot (átv) meaning in English

HungarianEnglish
beadja a kulcsot (átv)

kick the bucket (to die)◼◼◼[UK: ˈkɪk ðə ˈbʌkɪt] [US: ˈkɪk ðə ˈbʌkət]

break down (machine)[UK: breɪk daʊn] [US: ˈbreɪk ˈdaʊn]

cash in one's checks[UK: kæʃ ɪn wʌnz tʃeks] [US: ˈkæʃ ɪn wʌnz ˈtʃeks]

drop off the hooks[UK: drɒp ɒf ðə hʊks] [US: ˈdrɑːp ˈɒf ðə ˈhʊks]

go west[UK: ɡəʊ west] [US: ˈɡoʊ ˈwest]

hand in one's check[UK: hænd ɪn wʌnz tʃek] [US: ˈhænd ɪn wʌnz ˈtʃek]

hop the stick[UK: hɒp ðə stɪk] [US: ˈhɑːp ðə ˈstɪk]

hop the twig[UK: hɒp ðə twɪɡ] [US: ˈhɑːp ðə ˈtwɪɡ]

lay down one's knife and fork[UK: leɪ daʊn wʌnz naɪf ənd fɔːk] [US: ˈleɪ ˈdaʊn wʌnz ˈnaɪf ænd ˈfɔːrk]

peg out[UK: peɡ ˈaʊt] [US: ˈpeɡ ˈaʊt]

You can find it in:

HungarianEnglish