Hungarian-English dictionary »

baronial meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
baronial adjective
[UK: bə.ˈrəʊ.niəl]
[US: bəˈro.ʊ.niəl]

főúri◼◼◼ melléknév

bárói◼◼◼ melléknév

nagyszabású melléknév

pazar melléknév

a female of baronial rank noun
[UK: ə ˈfiː.meɪl əv bə.ˈrəʊ.niəl ræŋk]
[US: ə ˈfiː.ˌmel əv bəˈro.ʊ.niəl ˈræŋk]

bárónő főnév