Hungarian-English dictionary »

balgen meaning in English

Showing results for balg
Search instead for balgen
HungarianEnglish
balgaság főnév

foolishness◼◼◼ noun
[UK: ˈfuː.lɪ.ʃnəs] [US: ˈfuː.ˌlɪ.ʃnəs]

első próbálgatásait végzi

try one's wings[UK: ˈtraɪ wʌnz wɪŋz] [US: ˈtraɪ wʌnz ˈwɪŋz]

próbálgat ige

experiment [experimented, experimented, experimenting, experiments]◼◼◼ verb
[UK: ɪk.ˈspe.rɪ.mənt] [US: ɪk.ˈspe.rə.mənt]

keep trying◼◼◼ verb

próbálgatás főnév

trial and error◼◼◼ noun
[UK: ˈtraɪəl ənd ˈe.rə(r)] [US: ˈtraɪəl ænd ˈe.rər]

experimenting noun
[UK: ɪk.ˈspe.rɪ.mənt.ɪŋ] [US: ek.ˈspe.rə.ˌment.ɪŋ]

próbálgató melléknév

tryer-out adjective
[UK: ˈtraɪər aʊt ] [US: ˈtraɪər aʊt ]

próbálgatva játszik főnév

noodle [noodles] noun
[UK: ˈnuːd.l̩] [US: ˈnuːd.l̩]

szárnyait próbálgatja

try one's wings[UK: ˈtraɪ wʌnz wɪŋz] [US: ˈtraɪ wʌnz ˈwɪŋz]

You can find it in:

HungarianEnglish