Hungarian-English dictionary »

auf trab meaning in English

Similar results:
Hungarian: au, aug
HungarianEnglish
trabekuláris hálózat (szem-ínhártyáé) (reticulum trabeculare sclerae) főnév

trabecular meshwork [trabecular meshworks] noun
[UK: trˈeɪbkjʊlə mˈeʃwɜːk] [US: trˈeɪbkjʊlɚ mˈeʃwɜːk]

You can find it in:

HungarianEnglish