Hungarian-English dictionary » att göra det bästa av situationen meaning in English

Similar results:
Hungarian: attó, akt, alt, art, atm
HungarianEnglish
detektor főnév

detector◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈtek.tə(r)] [US: də.ˈtek.tər]

cymoscope noun
[UK: ˈsaɪ.mə.skəʊp] [US: ˈsaɪ.mə.skəʊp]

hullámfogó detektor

wave-detector[UK: weɪv dɪ.ˈtek.tə(r)] [US: ˈweɪv də.ˈtek.tər]

demodulátor detektor (rádióé)

hot wire barretter[UK: hɒt ˈwaɪə(r)] [US: hɑːt ˈwaɪər]

roham (betegségé) (attack, accessus) főnév

oncome◼◼◼ noun
[UK: ˈɒnkʌm] [US: ˈɑːnkʌm]

AV-csomó (atrioventricularis csomó) (nodus atroventricularis)

AV node[UK: ˈav nˈəʊd] [US: ˈæv nˈoʊd]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies