Hungarian-English dictionary »

медведица бурая [phragmatobia fuliginosa] meaning in English

HungarianEnglish
lepedékes nyelv (lingua fuliginosa) főnév

furred tongue noun
[UK: fɜːd tʌŋ] [US: fɝːd ˈtəŋ]

barna albatrosz (Phoebetria fuliginosa)

Quaker-bird[UK: ˈkweɪkə(r) bɜːd] [US: ˈkweɪkər ˈbɝːd]

lepedékes nyelv (lingua fuliginosa) főnév

coated tongue [coated tongues] noun
[UK: ˈkəʊ.tɪd tʌŋ] [US: ˈkoʊ.tɪd ˈtəŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish