Hungarian-English dictionary »

[toni] meaning in English

Showing results for toni
Search instead for [toni]
HungarianEnglish
Toni Morrison főnév

Morrison [Morrisons]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɔˌrɪ.sən] [US: ˈmɔˌrɪ.sən]

tonik főnév

tonic [tonics]◼◼◼ noun
[UK: ˈtɒ.nɪk] [US: ˈtɑː.nɪk]

tonik (ital) főnév

tonic water◼◼◼ noun
[UK: ˈtɒ.nɪk ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈtɑː.nɪk ˈwɒ.tər]

tonika

tonic [tonics]◼◼◼ noun
[UK: ˈtɒ.nɪk] [US: ˈtɑː.nɪk]

do [did, done, doing, does] verb
[UK: duː] [US: ˈduː]

tonikum főnév

tonic [tonics] noun
[UK: ˈtɒ.nɪk] [US: ˈtɑː.nɪk]

tonit főnév

tonite noun
[UK: tə.ˈnaɪt] [US: tə.ˈnaɪt]

tonium főnév

Tonian noun
[UK: tˈəʊniən] [US: tˈoʊniən]

acetonitril főnév

methyl cyanide [methyl cyanides] noun
[UK: ˈme.θɪl ˈsaɪə.naɪd] [US: ˈme.θəl ˈsaɪə.ˌnaɪd]

alacsony nyomás (hypotonia) főnév

hypotony [hypotonies] noun
[UK: hˌaɪpəʊtˈəʊni] [US: hˌaɪpoʊtˈoʊni]

alacsony vérnyomás (hypotonia) főnév

hypotonia [hypotonias]◼◼◼ noun
[UK: hˌaɪpəʊtˈəʊniə] [US: hˌaɪpoʊtˈoʊnɪə]

Alstonit (ásv) főnév

Alstonite noun
[UK: ˈalstənˌaɪt] [US: ˈælstənˌaɪt]

Angostura városból származó tonikféle ital főnév

Angostura Bitters noun

Antónia főnév

Antonia [Antonias]◼◼◼ noun

antonim melléknév

antonymous adjective
[UK: æn.ˌtɒ.nə.məs] [US: æn.ˌtɒ.nə.məs]

antonima főnév

antonym (word which has the opposite meaning) [antonyms]◼◼◼ noun
[UK: ˈæn.tə.nɪm] [US: ˈæn.tə.nɪm]

counter-term noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) tɜːm] [US: ˈkaʊn.tər ˈtɝːm]

antonímia főnév

antonym [antonyms] noun
[UK: ˈæn.tə.nɪm] [US: ˈæn.tə.nɪm]

antonymy noun
[UK: æn.ˌtɒ.nə.mi] [US: æn.ˌtɒ.nə.mi]

Antonius és Kleopátra (W. Shakespeare)

Anthony and Cleopatra◼◼◼[UK: ˈæn.tə.ni ənd ˌkliə.ˈpæ.trə] [US: ˈæn.θə.ni ænd ˌkliə.ˈpæ.trə]

aranyos rózsabogár (Cetonia aurata)

goldsmith beetle[UK: ˈɡəʊld.smɪθ ˈbiːt.l̩] [US: ˈɡoʊld.smɪθ ˈbiːt.l̩]

green rose chafer[UK: ˈɡriːn rəʊz ˈtʃeɪ.fə] [US: ˈɡriːn roʊz ˈtʃeɪ.fər]

rose beetle[UK: rəʊz ˈbiːt.l̩] [US: roʊz ˈbiːt.l̩]

rose chafer beetle[UK: rəʊz ˈtʃeɪ.fə ˈbiːt.l̩] [US: roʊz ˈtʃeɪ.fər ˈbiːt.l̩]

rose chafer [rose chafers] noun
[UK: rəʊz ˈtʃeɪ.fə] [US: roʊz ˈtʃeɪ.fər]

rose-beetle[UK: rəʊz ˈbiːt.l̩] [US: roʊz ˈbiːt.l̩]

rose-bug[UK: rəʊz bʌɡ] [US: roʊz ˈbəɡ]

rose-chafer[UK: rəʊz ˈtʃeɪ.fə] [US: roʊz ˈtʃeɪ.fər]

rose-fly[UK: rəʊz flaɪ] [US: roʊz ˈflaɪ]

aranyos virágbogár (Cetonia aurata)

goldsmith-beetle[UK: ˈɡəʊld.smɪθ ˈbiːt.l̩] [US: ˈɡoʊld.smɪθ ˈbiːt.l̩]

architektonikus melléknév

architectonic adjective
[UK: ˌɑːk.ɪ.tek.ˈtɒ.nɪk] [US: ˌɑːrk.ɪ.tek.ˈtɒ.nɪk]

architectonical adjective
[UK: ˌɑːkɪtɪktˈɒnɪkəl] [US: ˌɑːrkɪɾɪktˈɑːnɪkəl]

Ashburtonit (ásv) főnév

Ashburtonite noun
[UK: ˈaʃbətˌɒnaɪt] [US: ˈæʃbɚtˌɑːnaɪt]

Babingtonit (ásv) főnév

Babingtonite noun
[UK: bˈabɪŋtˌɒnaɪt] [US: bˈæbɪŋtˌɑːnaɪt]

baritonista főnév

baritone [baritones]◼◼◼ noun
[UK: ˈbæ.rɪ.təʊn] [US: ˈbe.rəˌtoʊn]

barytone noun
[UK: ˈbæ.rɪ.təʊn] [US: ˈbæ.rɪˌtoʊn]

Barringtonit (ásv) főnév

Barringtonite noun
[UK: bˈarɪŋtˌɒnaɪt] [US: bˈærɪŋtˌɑːnaɪt]

bartoni melléknév

Bartonian adjective

Bartonit (ásv) főnév

Bartonite noun
[UK: bˈɑːtənˌaɪt] [US: bˈɑːrtənˌaɪt]

Benstonit (ásv) főnév

Benstonite noun
[UK: bˈenstənˌaɪt] [US: bˈenstənˌaɪt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish