Hungarian-English dictionary »

[telefonu] meaning in English

Showing results for telefonu
Search instead for [telefonu]
HungarianEnglish
telefonüzenet főnév

telephone message◼◼◼ noun
[UK: ˈte.lɪ.fəʊn ˈme.sɪdʒ] [US: ˈte.ləˌfoʊn ˈme.sədʒ]

ring-up noun
[UK: rɪŋ ʌp] [US: ˈrɪŋ ʌp]

önműködő telefonüzenet-felvevő főnév

telegraphone noun
[UK: tˈelɪɡrˌafəʊn] [US: tˈelɪɡrˌæfoʊn]

You can find it in:

HungarianEnglish