Hungarian-English dictionary »

[sein] meaning in English

Showing results for s
Search instead for [sein]
HungarianEnglish
s a többi

and all◼◼◼[UK: ənd ɔːl] [US: ænd ɔːl]

and so on◼◼◻[UK: ənd ˈsəʊ ɒn] [US: ænd ˈsoʊ ɑːn]

and so forth◼◼◻[UK: ənd ˈsəʊ fɔːθ] [US: ænd ˈsoʊ ˈfɔːrθ]

Etc.[UK: et.ˈse.trə] [US: ˌet.ˈse.tə.rə]

s a többi (stb) főnév

et cetera◼◼◼ noun
[UK: ˈet ˈse.tə.rə] [US: ˈet ˈse.tə.rə]

etc [etcs]◼◻◻ noun
[UK: et.ˈse.trə] [US: ˌet.ˈse.tə.rə]

S alakú melléknév

sigmate adjective
[UK: sˈɪɡmeɪt] [US: sˈɪɡmeɪt]

S alakú (sigmoide(u)s)

sigmoig[UK: sˈɪɡmɔɪɡ] [US: sˈɪɡmɔɪɡ]

S alakú kampó

s-hook[UK: ˈes hʊk] [US: ˈes ˈhʊk]

s mindennek a tetejébe

and to top it all◼◼◼[UK: ənd tuː tɒp ɪt ɔːl] [US: ænd ˈtuː ˈtɑːp ˈɪt ɔːl]

S o s!

Mayday![UK: ˈmeɪ.deɪ] [US: ˈmeɪ.de]

s ráadásul

and to top it all◼◼◼[UK: ənd tuː tɒp ɪt ɔːl] [US: ænd ˈtuː ˈtɑːp ˈɪt ɔːl]

S-alakú főnév
cím

rebending noun
[UK: ˌriːˈbɛndɪŋ ] [US: ˌriˈbɛndɪŋ ]

s-alakú melléknév

sigmoid adjective
[UK: sˈɪɡmɔɪd] [US: sˈɪɡmɔɪd]

s-alakú (sigmoidalis) melléknév

sigmoidal adjective
[UK: sˈɪɡmɔɪdəl] [US: sˈɪɡmɔɪdəl]

S-alakú akasztóhorog

trammel[UK: ˈtræ.məl] [US: ˈtræ.məl]

S-alakú tárgy főnév

ess noun
[UK: ˈes] [US: ˈes]

S-betű melléknév

ess adjective
[UK: ˈes] [US: ˈes]

S-kanyar főnév

double bend noun
[UK: ˈdʌb.l̩ bend] [US: ˈdʌb.l̩ ˈbend]

SA-legény (náci Németországban) főnév

storm trooper noun

SA-tag (náci Németországban) főnév

storm trooper noun

Saale folyó főnév

Saale noun
[UK: sˈɑːl] [US: sˈɑːl]

Saar-vidék főnév

Saarland◼◼◼ noun
[UK: sˈɑːlənd] [US: sˈɑːrlənd]

Saba főnév

Saba◼◼◼ noun
[UK: ˈsɑː.bə] [US: ˈsɑː.bə]

Sabadilla officcinarum főnév

sabadilla noun
[UK: sˌabədˈɪlə] [US: sˌæbədˈɪlə]

Sabah főnév

Sabah◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌ.bə] [US: ˈsɑː.bə]

sabahi főnév

Sabahan noun
[UK: ˈsʌ.bə.hən] [US: ˈsʌ.bə.hən]

Sabatierit (ásv) főnév

Sabatierite noun
[UK: sˈabətˌiəraɪt] [US: sˈæbətˌɪraɪt]

Sabelliit (ásv) főnév

Sabelliite noun
[UK: sˈeɪbəlˌɪaɪt] [US: sˈeɪbəlˌɪaɪt]

sáber főnév

scauper noun
[UK: skˈɔːpə] [US: skˈɔːpɚ]

Sabieit (ásv) főnév

Sabieite noun
[UK: sˈabɪˌaɪt] [US: sˈæbɪˌaɪt]

Sabinait (ásv) főnév

Sabinaite noun
[UK: sˈabɪnˌeɪt] [US: sˈæbɪnˌeɪt]

Sabinit (ásv) főnév

Shabynite noun
[UK: ʃˈabɪnˌaɪt] [US: ʃˈæbɪnˌaɪt]

sablon főnév

template [templates]◼◼◼ noun
[UK: ˈtem.plɪt] [US: ˈtem.plət]

pattern [patterns]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæt.n̩] [US: ˈpæ.tərn]

cliche (conventional saying) [cliches]◼◼◻ noun
[UK: ˈkliː.ʃeɪ] [US: kli.ˈʃeɪ]

stencil [stencils]◼◼◻ noun
[UK: ˈsten.sl̩] [US: ˈsten.sl̩]

stereotype [stereotypes]◼◼◻ noun
[UK: ˈste.rɪə.taɪp] [US: ˈste.riə.ˌtaɪp]

model [models]◼◻◻ noun
[UK: ˈmɒd.l̩] [US: ˈmɑːd.l̩]

shape [shapes]◼◻◻ noun
[UK: ʃeɪp] [US: ˈʃeɪp]

12

You can find it in:

HungarianEnglish