Hungarian-English dictionary »

[meget] meaning in English

Showing results for meg
Search instead for [meget]
HungarianEnglish
meg

and◼◼◼ conjunction
[UK: ənd] [US: ænd]

more [more]◼◼◻ noun
[UK: mɔː(r)] [US: ˈmɔːr]

plus conjunction
[UK: plʌs] [US: ˈpləs]

még

some more◼◼◼ adverb
[UK: sʌm mɔː(r)] [US: ˈsəm ˈmɔːr]

also◼◼◼ adverb
[UK: ˈɔːls.əʊ] [US: ˈɒls.oʊ]

so far◼◼◻ adverb
[UK: ˈsəʊ ˈfɑː(r)] [US: ˈsoʊ ˈfɑːr]

alone◼◼◻ adverb
[UK: ə.ˈləʊn] [US: əˈloʊn]

even (before a comparative adjective or adverb)◼◻◻ adverb
[UK: ˈiːv.n̩] [US: ˈiːv.n̩]

more [more]◼◻◻ noun
[UK: mɔː(r)] [US: ˈmɔːr]

still◼◻◻ adverb
[UK: stɪl] [US: ˈstɪl]

yet◼◻◻ adverb
[UK: jet] [US: jet]

meg…

a verbal prefix expressing the completion or beginning of an action[UK: ə ˈvɜːb.l̩ ˌpriː.ˈfɪks ɪk.ˈspres.ɪŋ ðə kəm.ˈpliːʃ.n̩ ɔː(r) bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ əv ən ˈæk.ʃn̩] [US: ə ˈvɝː.bl̩ ˈpriː.fɪks ɪk.ˈspres.ɪŋ ðə kəm.ˈpliːʃ.n̩ ɔːr bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ əv ˈæn ˈæk.ʃn̩]

még 20 forintot kapok

I have still 20 forints to get[UK: ˈaɪ həv stɪl ˈfɔˌrɪnts tuː ˈɡet] [US: ˈaɪ həv ˈstɪl ˈfɔˌrɪnts ˈtuː ˈɡet]

még a gondolatától is borsózik a hátam

I dread to think of it[UK: ˈaɪ dred tuː ˈθɪŋk əv ɪt] [US: ˈaɪ ˈdred ˈtuː ˈθɪŋk əv ˈɪt]

még a gondolattól is borzadok

I dread to think of it[UK: ˈaɪ dred tuː ˈθɪŋk əv ɪt] [US: ˈaɪ ˈdred ˈtuː ˈθɪŋk əv ˈɪt]

még a hétvége előtt

before the week is out[UK: bɪ.ˈfɔː(r) ðə wiːk ɪz ˈaʊt] [US: bɪ.ˈfɔːr ðə ˈwiːk ˈɪz ˈaʊt]

még a jó szót is sajnálja az embertől

he hasn't a word to throw at a dog[UK: hiː ˈhæznt ə ˈwɜːd tuː ˈθrəʊ ət ə dɒɡ] [US: ˈhiː ˈhæ.zənt ə ˈwɝːd ˈtuː ˈθroʊ ət ə ˈdɔːɡ]

még a kövek is feljajdulnak

stones will cry out[UK: stəʊnz wɪl kraɪ ˈaʊt] [US: ˈstoʊnz wɪl ˈkraɪ ˈaʊt]

még a köveket is megindítja

stones will cry out[UK: stəʊnz wɪl kraɪ ˈaʊt] [US: ˈstoʊnz wɪl ˈkraɪ ˈaʊt]

még a legokosabb is

even the cleverest[UK: ˈiːv.n̩ ðə ˈkle.və.rɪst] [US: ˈiːv.n̩ ðə ˈkle.və.rɪst]

még a legokosabb sem

even the cleverest[UK: ˈiːv.n̩ ðə ˈkle.və.rɪst] [US: ˈiːv.n̩ ðə ˈkle.və.rɪst]

még a légy döngését is hallani lehetett

you could hear a pin drop[UK: juː kʊd hɪə(r) ə pɪn drɒp] [US: ˈjuː ˈkʊd ˈhɪr ə ˈpɪn ˈdrɑːp]

még a légynek sem árt (átv)

he would not hurt a fly[UK: hiː wʊd nɒt hɜːt ə flaɪ] [US: ˈhiː ˈwʊd ˈnɑːt ˈhɝːt ə ˈflaɪ]

he wouldn't hurt a fly[UK: hiː ˈwʊdnt hɜːt ə flaɪ] [US: ˈhiː ˈwʊ.dənt ˈhɝːt ə ˈflaɪ]

még a légynek sem tud ártani

can't say boo to a goose[UK: kɑːnt ˈseɪ buː tuː ə ɡuːs] [US: ˈkænt ˈseɪ ˈbuː ˈtuː ə ˈɡuːs]

még a tizenhetedik században is

as late as the seventeenth century[UK: əz leɪt əz ðə ˌsevn.ˈtiːnθ ˈsen.tʃə.ri] [US: ˈæz ˈleɪt ˈæz ðə ˈse.vən.ˈtiːnθ ˈsen.tʃə.ri]

meg akar győzni vkt (vm)ről

somebody wants to comvince somebody, something[UK: ˈsʌm.bə.di wɒnts tuː] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈwɑːnts ˈtuː]

meg akar magának kaparintani (vmit) ige

scrounge around for something verb
[UK: skraʊndʒ ə.ˈraʊnd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈskraʊndʒ ə.ˈraʊnd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

meg akar szidni vkt

have something to say to somebody[UK: həv ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈseɪ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈseɪ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

meg akartam látogatni és meg is tettem

I wanted to see him and I did so[UK: ˈaɪ ˈwɒn.tɪd tuː ˈsiː hɪm ənd ˈaɪ dɪd ˈsəʊ] [US: ˈaɪ ˈwɒn.təd ˈtuː ˈsiː ˈhɪm ænd ˈaɪ ˈdɪd ˈsoʊ]

még akkor is

even then◼◼◼[UK: ˈiːv.n̩ ðen] [US: ˈiːv.n̩ ˈðen]

még akkor is, ha

even if◼◼◼[UK: ˈiːv.n̩ ɪf] [US: ˈiːv.n̩ ˈɪf]

még akkor sem

not even◼◼◼[UK: nɒt ˈiːv.n̩] [US: ˈnɑːt ˈiːv.n̩]

még az év vége előtt

before the year is out◼◼◼[UK: bɪ.ˈfɔː(r) ðə ˈjiə(r) ɪz ˈaʊt] [US: bɪ.ˈfɔːr ðə ˈjɪr̩ ˈɪz ˈaʊt]

before the year was out◼◼◻[UK: bɪ.ˈfɔː(r) ðə ˈjiə(r) wɒz ˈaʊt] [US: bɪ.ˈfɔːr ðə ˈjɪr̩ wəz ˈaʊt]

még az összes

yet for all

még az útiköltségem sincs meg

I haven't so much as my fare[UK: ˈaɪ ˈhæv.n̩t ˈsəʊ ˈmʌtʃ əz maɪ feə(r)] [US: ˈaɪ ˈhæ.vn̩t ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈæz ˈmaɪ ˈfer]

még az útiköltségemet sem tudom kifizetni

I haven't so much as my fare[UK: ˈaɪ ˈhæv.n̩t ˈsəʊ ˈmʌtʃ əz maɪ feə(r)] [US: ˈaɪ ˈhæ.vn̩t ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈæz ˈmaɪ ˈfer]

még azután is

even after◼◼◼[UK: ˈiːv.n̩ ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈiːv.n̩ ˈæf.tər]

még be nem telepített melléknév

unplanted adjective
[UK: ˌʌnˈplɑːntɪd ] [US: ʌnˈplæntəd ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish