Hungarian-English dictionary »

[medieval] meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
Showing results for medieval
Search instead for [medieval]
EnglishHungarian
medieval adjective
[UK: ˌme.dɪ.ˈiːv.l̩]
[US: mə.ˈdiːv.l̩]

középkori◼◼◼ melléknév

Medieval Greek noun
[UK: ˌme.dɪ.ˈiːv.l̩ ˈɡriːk]
[US: mə.ˈdiːv.l̩ ˈɡriːk]

középkori görög főnév

Medieval Latin noun
[UK: ˌme.dɪ.ˈiːv.l̩ ˈlæ.tɪn]
[US: mə.ˈdiːv.l̩ ˈlæ.tən]

középkori latin◼◼◼ főnév

medievalism noun
[UK: ˌme.dɪ.ˈiː.və.lɪzm]
[US: ˈmiː.diː.ˈiː.və.ˈlɪ.zəm]

középkori szellem◼◼◼ főnév

középkori maradvány főnév

középkorkutatás főnév

kultúrszínvonal főnév

medievalist [medievalists] noun
[UK: ˌme.dɪ.ˈiː.və.lɪst]
[US: ˈmiː.diː.ˈiː.və.lɪst]

középkorral foglalkozó történész főnév

You can find it in:

HungarianEnglish