Hungarian-English dictionary »

[komen] meaning in English

Showing results for kom
Search instead for [komen]
HungarianEnglish
koma főnév

chum [chums]◼◼◼ noun
[UK: tʃʌm] [US: ˈtʃəm]

pard◼◻◻ noun
[UK: pɑːd] [US: pɑːd]

brother-in-law (old, rural) [brothers-in-law] noun
[UK: ˈbrʌð.ə(r) ɪn lɔː] [US: ˈbrʌð.r̩ ɪn ˈlɑː]

kóma főnév

coma (comatoseness) [comas]◼◼◼ noun
[UK: ˈkəʊ.mə] [US: ˈkoʊ.mə]

coma [comas]◼◼◼ noun
[UK: ˈkəʊ.mə] [US: ˈkoʊ.mə]

dead faint noun
[UK: ded feɪnt] [US: ˈded ˈfeɪnt]

koma (asszony) főnév

gossip [gossips] noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp] [US: ˈɡɑː.səp]

komaasszony főnév

cummer◼◼◼ noun
[UK: ˈkʌ.mə] [US: ˈkʌ.mər]

komaasszonyok

gossipry[UK: ɡˈɒsɪpri] [US: ɡˈɑːsɪpri]

kőmag főnév

stone [stones] noun
[UK: stəʊn] [US: ˈstoʊn]

kőmag (Lithospermum arvense) főnév

gromwell [gromwells] noun
[UK: ɡrˈɒmwel] [US: ɡrˈɑːmwel]

kőmagufű (Lithospermum arvense) főnév

gromwell [gromwells] noun
[UK: ɡrˈɒmwel] [US: ɡrˈɑːmwel]

kőmagvú gyöngyköles (Lithospermum arvense) főnév

gromwell [gromwells] noun
[UK: ɡrˈɒmwel] [US: ɡrˈɑːmwel]

kőmagvú gyöngyköles (Lithospermum officinale)

common gromwell[UK: ˈkɒ.mən] [US: ˈkɑː.mən]

European stoneseed[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən]

komál ige

dig [dug, dug, digging, digs]◼◼◼ irregular verb
[UK: dɪɡ dʌɡ dʌɡ] [US: ˈdɪɡ ˈdəɡ ˈdəɡ]

komámasszony hol az olló US

pussy-wants-a-corner[UK: ˈpʊ.si wɒnts ə ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈpʊ.si ˈwɑːnts ə ˈkɔːr.nər]

Komámasszony hol az olló?

puss in the corner[UK: pʊs ɪn ðə ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈpʊs ɪn ðə ˈkɔːr.nər]

komancs főnév

Comanche [Comanches]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmæn.tʃi] [US: kə.ˈmæn.tʃi]

Komancsit (ásv) főnév

Comancheite noun
[UK: kˈəʊmantʃˌeɪt] [US: kˈoʊməntʃˌeɪt]

kőmarkoló főnév

crampon [crampons] noun
[UK: ˈkræm.pɒn] [US: ˈkræm.pɒn]

crampoon noun
[UK: krampˈuːn] [US: kræmpˈuːn]

Komarovit (ásv) főnév

Komarovite noun
[UK: kˈɒmərˌɒvaɪt] [US: kˈɑːmərˌɑːvaɪt]

kómás (comatosus) melléknév

comatose◼◼◼ adjective
[UK: ˈkəʊ.mə.təʊs] [US: ˈkoʊ.məˌtoʊs]

kómás állapotot előidéző

coma-inducing[UK: ˈkəʊ.mə ɪn.ˈdjuːs.ɪŋ] [US: ˈkoʊ.mə ˌɪn.ˈduːs.ɪŋ]

kombájn főnév

combine [combines]◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈbaɪn] [US: ˈkɑːm.baɪn]

harvester [harvesters]◼◼◻ noun
[UK: ˈhɑː.vɪ.stə(r)] [US: ˈhɑːr.və.stər]

combine harvester◼◻◻ noun
[UK: kəm.ˈbaɪn ˈhɑː.vɪ.stə(r)] [US: ˈkɑːm.baɪn ˈhɑːr.və.stər]

combine-harvester◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈbaɪn ˈhɑː.vɪ.stə(r)] [US: ˈkɑːm.baɪn ˈhɑːr.və.stər]

reaper-thresher noun
[UK: ˈriː.pə(r) ˈθre.ʃə(r)] [US: ˈriː.pər ˈθre.ʃər]

kombájnvezető főnév

combiner [combiners]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒmbaɪnə ] [US: ˈkɑmbaɪnər ]

Kombatit (ásv) főnév

Kombatite noun
[UK: kˈɒmbətˌaɪt] [US: kˈɑːmbətˌaɪt]

kombé cserje (Strophanthus kombe) főnév

strophanthus noun
[UK: strˈɒfanθəs] [US: strˈɑːfænθəs]

kombi főnév

station wagon◼◼◼ noun
[UK: ˈsteɪʃ.n̩ ˈwæ.ɡən] [US: ˈsteɪʃ.n̩ ˈwæ.ɡən]

estate car (GB)◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈsteɪt kɑː(r)] [US: ə.ˈsteɪt ˈkɑːr]

beach-wagon noun
[UK: biːtʃ ˈwæ.ɡən] [US: ˈbiːtʃ ˈwæ.ɡən]

estate wagon (US) noun
[UK: ɪ.ˈsteɪt ˈwæ.ɡən] [US: ə.ˈsteɪt ˈwæ.ɡən]

estate-car noun
[UK: ɪ.ˈsteɪt kɑː(r)] [US: ə.ˈsteɪt ˈkɑːr]

ranch wagon noun
[UK: rɑːntʃ ˈwæ.ɡən] [US: ˈræntʃ ˈwæ.ɡən]

station waggon noun
[UK: ˈsteɪʃ.n̩ ˈwæ.ɡən] [US: ˈsteɪʃ.n̩ ˈwæ.ɡən]

12

You can find it in:

HungarianEnglish