Hungarian-English dictionary » [karty] meaning in English

Showing results for karty

Search instead for [karty]
HungarianEnglish
kárty tizenötös játék főnév

quinze noun
[UK: kwˈɪnz] [US: kwˈɪnz]

kártya főnév

cards◼◼◼ noun
[UK: kɑːdz] [US: ˈkɑːrdz]

broads noun
[UK: brɔːdz] [US: ˈbrɔdz]

carnet noun
[UK: kˈɑːnɪt] [US: kˈɑːrnɪt]

devil's books noun
[UK: ˈde.vəlz bʊks] [US: ˈde.vəlz ˈbʊks]

devil's picturebooks noun
[UK: ˈde.vəlz] [US: ˈde.vəlz]

greeting-card noun
[UK: ˈɡriːt.ɪŋ kɑːd] [US: ˈɡriːt.ɪŋ ˈkɑːrd]

kártya (elektronikai) főnév

card (computer expansion card)◼◼◼ noun
[UK: kɑːd] [US: ˈkɑːrd]

kártya kiterítése főnév

showdown noun
[UK: ˈʃəʊ.daʊn] [US: ˈʃoʊ.daʊn]

kártyaadósság főnév

gaming-debt noun
[UK: ˈɡeɪm.ɪŋ det] [US: ˈɡeɪm.ɪŋ ˈdet]

play-debt noun
[UK: ˈpleɪ det] [US: ˈpleɪ ˈdet]

kártyaasztal főnév

card-table◼◼◼ noun
[UK: kɑːd ˈteɪb.l̩] [US: ˈkɑːrd ˈteɪb.l̩]

gambling-table noun
[UK: ˈɡæm.bl̩ɪŋ ˈteɪb.l̩] [US: ˈɡæm.bl̩ɪŋ ˈteɪb.l̩]

kártyában asztalra teszi a pénzét

get down[UK: ˈɡet daʊn] [US: ˈɡet ˈdaʊn]

kártyában felüllicitál főnév

overcall noun
[UK: ˌəʊv.əˈk.ɔːl] [US: ˌoʊv.ə.ˈk.ɔːrl]

kártyabarlang főnév

disorderly house noun
[UK: dɪs.ˈɔː.də.li ˈhaʊs] [US: ˌdɪ.ˈsɔːr.dər.li ˈhaʊs]

gambling club noun
[UK: ˈɡæm.bl̩ɪŋ klʌb] [US: ˈɡæm.bl̩ɪŋ ˈkləb]

gambling-den noun
[UK: ˈɡæm.bl̩ɪŋ den] [US: ˈɡæm.bl̩ɪŋ ˈden]

gambling-hell noun
[UK: ˈɡæm.bl̩ɪŋ hel] [US: ˈɡæm.bl̩ɪŋ ˈhel]

gambling-house noun
[UK: ˈɡæm.bl̩ɪŋ ˈhaʊs] [US: ˈɡæm.bl̩ɪŋ ˈhaʊs]

hell noun
[UK: hel] [US: ˈhel]

shebang noun
[UK: ʃɪ.ˈbæŋ] [US: ʃɪ.ˈbæŋ]

kártyablokk főnév

scorepad noun
[UK: skˈɔːpad] [US: skˈoːrpæd]

kártyából jósol

tell fortunes by cards[UK: tel ˈfɔː.tʃuːnz baɪ kɑːdz] [US: ˈtel ˈfɔːr.tʃənz baɪ ˈkɑːrdz]

kártyacsomag főnév

deck◼◼◼ noun
[UK: dek] [US: ˈdek]

deck of cards noun
[UK: dek əv kɑːdz] [US: ˈdek əv ˈkɑːrdz]

pack of cards noun
[UK: pæk əv kɑːdz] [US: ˈpæk əv ˈkɑːrdz]

kártyáé

palming[UK: ˈpɑːm.ɪŋ] [US: ˈpɑːm.ɪŋ]

kártyáit leteríti az asztalra

show one's cards[UK: ʃəʊ wʌnz kɑːdz] [US: ˈʃoʊ wʌnz ˈkɑːrdz]

show one's hand[UK: ʃəʊ wʌnz hænd] [US: ˈʃoʊ wʌnz ˈhænd]

kártyajárás főnév

run of the cards noun
[UK: rʌn əv ðə kɑːdz] [US: ˈrən əv ðə ˈkɑːrdz]

kártyajáték főnév

cards◼◼◼ noun
[UK: kɑːdz] [US: ˈkɑːrdz]

card game◼◼◻ noun
[UK: kɑːd ɡeɪm] [US: ˈkɑːrd ˈɡeɪm]

cribbage (crib)◼◼◻ noun
[UK: ˈkrɪ.bɪdʒ] [US: ˈkrɪ.bɪdʒ]

ecarte noun
[UK: eɪˈkɑːteɪ] [US: eɪˈkɑːteɪ]

game of cards noun
[UK: ɡeɪm əv kɑːdz] [US: ˈɡeɪm əv ˈkɑːrdz]

manille noun
[UK: mˈanɪl] [US: mˈænɪl]

kártyajátékos főnév

card player noun
[UK: kɑːd ˈpleɪ.ə(r)] [US: ˈkɑːrd ˈpleɪ.r̩]

kártyák

cards◼◼◼[UK: kɑːdz] [US: ˈkɑːrdz]

kártyák felfedése főnév

showdown noun
[UK: ˈʃəʊ.daʊn] [US: ˈʃoʊ.daʊn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies