Hungarian-English dictionary »

[haus] meaning in English

Results: haus
I'd rather look for this: [haus]
HungarianEnglish
Hausmannit (ásv) főnév

Hausmannite noun
[UK: hˈɔːsmənˌaɪt] [US: hˈɔːsmənˌaɪt]

hausza főnév

Hausa [Hausas]◼◼◼ noun
[UK: ˈhaʊ.sə] [US: ˈhaʊ.sə]

Althausit (ásv) főnév

Althausite noun
[UK: ˈɔːlθəsˌaɪt] [US: ˈɔːlθəsˌaɪt]

csausz (Felis chaus) főnév

jungle-cat noun
[UK: ˈdʒʌŋ.ɡl̩ kæt] [US: ˈdʒʌŋ.ɡl̩ kæt]

swamp lynx noun
[UK: swɒmp lɪŋks] [US: ˈswɑːmp ˈlɪŋks]

elszívóberendezés (exhaustor) főnév

exhauster noun
[UK: ɪɡ.ˈzɔː.stə] [US: ɪɡ.ˈzɔː.stə]

exhausztor főnév

exhaust fan (exhaust-fan) noun
[UK: ɪɡ.ˈzɔːst fæn] [US: ɪg.ˈzɒst ˈfæn]

kimerülés (exhaustio) főnév

exhaustion◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈzɔːs.tʃən] [US: ɪg.ˈzɒs.tʃən]

kimerültség (exhaustio) főnév

exhaustion◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈzɔːs.tʃən] [US: ɪg.ˈzɒs.tʃən]

kimerültség (exhaustio, cachexia, fatigatio, prostratio) főnév

dead-beatness noun
[UK: ded] [US: ˈded]

mocsári macska (Felis chaus)

jungle-cat[UK: ˈdʒʌŋ.ɡl̩ kæt] [US: ˈdʒʌŋ.ɡl̩ kæt]

swamp lynx[UK: swɒmp lɪŋks] [US: ˈswɑːmp ˈlɪŋks]

Münchhausen-szindróma főnév

Münchausen syndrome noun
[UK: ɛmünchausen ˈsɪndrəʊm ] [US: ɛmünchausen ˈsɪnˌdroʊm ]

Német Játék Út (300 km Nuremberg-Waltershausen)

German toy Road[UK: ˈdʒɜː.mən tɔɪ rəʊd] [US: ˈdʒɝː.mən ˌtɔɪ roʊd]

pödörnyelv (lepkéé) (haustellum) főnév

haustellum [haustella] noun
[UK: hɔːstˈeləm] [US: hɔːstˈeləm]

pompás világítórák (Euphausia superba)

Antarctic krill◼◼◼[UK: æn.ˈtɑːk.tɪk krɪl] [US: æn.ˈtɑːrk.tɪk ˈkrɪl]

Recklinghausen-betegség főnév

von Recklinghausen disease noun

szipóka (lepkéé) (haustellum) főnév

haustellum [haustella] noun
[UK: hɔːstˈeləm] [US: hɔːstˈeləm]

szívóka (lepkéé) (haustellum) főnév

haustellum [haustella] noun
[UK: hɔːstˈeləm] [US: hɔːstˈeləm]

szürcsölőfonál (növényi parazitáé) (haustorium) főnév

haustorium [haustoria] noun
[UK: hɔːstˈɔːriəm] [US: hɔːstˈoːriəm]