Hungarian-English dictionary » [francisco] meaning in English

HungarianEnglish
San Francisco

golden city[UK: ˈɡəʊl.dən ˈsɪ.ti] [US: ˈɡoʊl.dən ˈsɪ.ti]

San Francisco-öböl főnév

San Francisco Bay noun
[UK: san fræn.ˈsɪ.skəʊ beɪ] [US: ˈsæn fræn.ˈsɪsko.ʊ ˈbeɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish