Hungarian-English dictionary »

[fishing] meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
Showing results for fishing
Search instead for [fishing]
EnglishHungarian
fishing noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ]

halászat◼◼◼ főnév

horgászat◼◼◼ főnév

halászás◼◼◻ főnév

horgászsport főnév

fishing boat [fishing boats] noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ bəʊt]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ boʊt]

halászhajó◼◼◼ főnév

fishing license noun

horgászengedély◼◼◼ főnév

fishing line noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ laɪn]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈlaɪn]

horgász zsinór◼◼◼ főnév

fishing net noun

halászháló◼◼◼ főnév

fishing outfit noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈaʊt.fɪt]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈaʊt.ˌfɪt]

horgászfelszerelés főnév

fishing pole noun

horgászbot◼◼◼ főnév

fishing preserve [UK: ˈfɪʃ.ɪŋ prɪ.ˈzɜːv]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ prə.ˈzɝːv]

védett halászterület

fishing rod noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ rɒd]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈrɑːd]

horgászbot◼◼◼ főnév

pecabot◼◼◻ főnév

fishing sinker noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈsɪŋkə(r)]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈsɪŋkər]

nehezék főnév

fishing tackle noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈtæk.l̩]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈtæk.l̩]

horgászfelszerelés◼◼◼ főnév

fishing vessel noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈve.səl]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈve.səl]

halászhajó◼◼◼ főnév

fishing village noun

halászfalu◼◼◼ főnév

fishing without a license noun

orvhorgászat◼◼◼ főnév

fishing worm [UK: ˈfɪʃ.ɪŋ wɜːm]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈwɝːm]

ló vastagbélféreg (Strongylus vulgaris)

fishing-boat noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ bəʊt]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ boʊt]

halászhajó◼◼◼ főnév

fishing-box noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ bɒks]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈbɑːks]

halászkunyhó főnév

halászles főnév

halásztanya főnév

fishing-frog [UK: ˈfɪʃ.ɪŋ frɒɡ]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈfrɑːɡ]

atlanti ördöghal (Lophius piscatorius)

európai horgászhal (Lophius piscatorius)

fishing-ground noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ ɡraʊnd]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈɡraʊnd]

halászterület főnév

fishing-hurdless [UK: ˈfɪʃ.ɪŋ]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ]

halfogó gát

fishing-line noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ laɪn]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈlaɪn]

horgászdamil◼◼◼ főnév

horgászzsinór◼◼◼ főnév

fishing-net noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ net]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈnet]

halászháló főnév

fishing-place noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈpleɪs]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈpleɪs]

horgászóhely főnév

fishing-preserve [UK: ˈfɪʃ.ɪŋ prɪ.ˈzɜːv]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ prə.ˈzɝːv]

fenntartott halászat

fishing-rod noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ rɒd]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈrɑːd]

horgászbot◼◼◼ főnév

fishing-smack noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ smæk]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈsmæk]

halászhajó főnév

fishing-tackle noun
[UK: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈtæk.l̩]
[US: ˈfɪʃ.ɪŋ ˈtæk.l̩]

horgászfelszerelés◼◼◼ főnév

bottom-fishing noun
[UK: ˈbɒ.təm ˈfɪʃ.ɪŋ]
[US: ˈbɑː.təm ˈfɪʃ.ɪŋ]

mélyhalászat főnév

cod-fishing [UK: kɒd ˈfɪʃ.ɪŋ]
[US: ˈkɑːd ˈfɪʃ.ɪŋ]

tőkehal fogás

tőkehal-halászat főnév

crawler (earthworm, angleworm, fishworm, fishing worm, wiggler, nightwalker, nightcrawler, dew worm, red worm) [crawlers] noun
[UK: ˈkrɔː.lə(r)]
[US: ˈkrɔːr.lər]

közönséges földigiliszta (Lumbricus terrestris) főnév

fly-fishing noun
[UK: flaɪ ˈfɪʃ.ɪŋ]
[US: ˈflaɪ ˈfɪʃ.ɪŋ]

műlegyes horgászat főnév

12

You can find it in:

HungarianEnglish