Hungarian-English dictionary » [dem] meaning in English

Showing results for d

Search instead for [dem]
HungarianEnglish
d (dél) főnév

S (south) noun
[UK: saʊθ] [US: ˈsaʊθ]

d'Arsonval-kezelés főnév

arsonvalization noun
[UK: ˌɑːsənvəlaɪzˈeɪʃən] [US: ˌɑːrsənvəlᵻzˈeɪʃən]

D-Dk (Dél-Délkelet)

SSE (South-Southeast)[UK: saʊθ saʊθ.ˈiːst] [US: ˈsaʊθ ˌsɑːw.ˈθiːst]

D-DNy (Dél-Délnyugat)

SSW (South-Southwest)[UK: saʊθ saʊθ.ˈwest] [US: ˈsaʊθ ˌsɑːw.ˈθwest]

D-dúr zene

D major

D-hang

re[UK: riː] [US: ˈreɪ]

you're[UK: jʊə(r)] [US: ˈjʊr]

d-moll

D minor

D-ny skót szarvasmarha fajta főnév

galloway noun
[UK: ˈɡæ.lə.weɪ] [US: ˈɡælo.ˌwe]

D. H. Lawrence főnév

Lawrence noun
[UK: ˈlɒ.rəns] [US: ˈlɔː.rəns]

daba

Daba◼◼◼[UK: dˈɑːbə] [US: dˈɑːbə]

dac főnév

defiance◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈfaɪəns] [US: də.ˈfaɪəns]

defying◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈfaɪ.ɪŋ] [US: də.ˈfaɪ.ɪŋ]

spite◼◻◻ noun
[UK: spaɪt] [US: ˈspaɪt]

huffiness noun
[UK: ˈhʌfɪnəs ] [US: ˈhʌˌfaɪnzɪz ]

dacára

despite◼◼◼[UK: dɪ.ˈspaɪt] [US: ˌdɪ.ˈspaɪt]

notwithstanding◼◻◻[UK: ˌnɒ.twɪθ.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌnɑː.ˌtwɪθ.ˈstænd.ɪŋ]

in spite of[UK: ɪn spaɪt əv] [US: ɪn ˈspaɪt əv]

maugre[UK: mˈɔːɡə] [US: mˈɔːɡɚ]

whenas[UK: wˈiːnəz] [US: wˈiːnəz]

dacára skót

whatreck[UK: wˈɒtrek] [US: wˈʌtrek]

dacára, hogy

in spite of◼◼◼[UK: ɪn spaɪt əv] [US: ɪn ˈspaɪt əv]

despite[UK: dɪ.ˈspaɪt] [US: ˌdɪ.ˈspaɪt]

dacára (vmnek) határozószó

in spite of something adverb
[UK: ɪn spaɪt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn ˈspaɪt əv ˈsʌm.θɪŋ]

Dacca (Banglades fővárosa) főnév

Dacca noun
[UK: ˈdæk.ə] [US: ˈdæk.ə]

Dachiardit-Ca (ásv) főnév

Dachiardite-Ca noun
[UK: dˈeɪʃərədˌaɪtkˈɑː] [US: dˈeɪʃəədˌaɪtkˈɑː]

Dachiardit-Na (ásv) főnév

Dachiardite-Na noun
[UK: dˈeɪʃərədˌaɪtnˈɑː] [US: dˈeɪʃəədˌaɪtnˈɑː]

Dácia főnév

Dacia noun
[UK: ˈdeɪ.ʃiə] [US: ˈdeɪ.ʃiə]

dácit

dacite

dacol ige

defy◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈfaɪ] [US: də.ˈfaɪ]

brave◼◼◻ verb
[UK: breɪv] [US: ˈbreɪv]

challenge◼◻◻ verb
[UK: ˈtʃæ.ləndʒ] [US: ˈtʃæ.ləndʒ]

dare (durst, durst dared)◼◻◻ verb
[UK: deə(r) dɜːst dɜːst deəd] [US: ˈder ˈdɝːst ˈdɝːst ˈderd]

beard verb
[UK: bɪəd] [US: ˈbɪrd]

durst verb
[UK: dɜːst] [US: ˈdɝːst]

face somebody verb
[UK: feɪs ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfeɪs ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fly in the face of verb
[UK: flaɪ ɪn ðə feɪs əv] [US: ˈflaɪ ɪn ðə ˈfeɪs əv]

outbrave verb
[UK: aʊt.ˈbreɪv] [US: aʊt.ˈbreɪv]

set at verb

set at defiance verb
[UK: set ət dɪ.ˈfaɪəns] [US: ˈset ət də.ˈfaɪəns]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies